Nano and Interfacial Catalysis Group Headed by Prof.Dr.Xinhe Bao

Low-dimensional Thermoelectric Materials: Preparation, Characterization and Performance
2015-11-03 15:58:54

Peng Jiang, Yuanhu Zhu,  Xiaowei Lu, Mingtao Yan, Zhengmao Liu, Min Yuan, Xueying Wan, Xinhe Bao

 

Introduction

 

Thermoelectric materials, which can convert waste heat to useful electricity, have long been recognized as a potential green energy source.

 

 图1.jpg

 

图3.jpg

 

图4.jpg 

 

 图5.jpg

 

 

 

 

News center