Nano and Interfacial Catalysis Group Headed by Prof.Dr.Xinhe Bao

Search for     
    
 1. Libo Gao*, Hai Xu, Linjun Li, Yang Yang, Qiang Fu, Xinhe Bao, Kianping Loh*
  Heteroepitaxial growth of wafer scale highly oreinted graphene using inductivitely coupled plasma chemical vapour deposition
  2D Materials, 2016, 3, 021001;
  Doi:10.1088/2053-1583/3
 1. Xiaoju Cui, Jianping Xiao, Yihui Wu, Peipei Du, Rui Si, Huaixin yang, Huanfang Tian, Jianqi Li,
  Wen-Hua Zhang,*Dehui Deng,*Xinhe Bao
  Single Co active site confined within graphene as highly efficient counter electrode of dye-sensitized solar cells
  Angew. Chem. Int. Ed., in pr
 1. Dehui Deng, K. S. Novoselov*, Qiang Fu, Nanfeng Zheng, Zhongqun Tian*, Xinhe Bao*
  Catalysis with two-dimensional materials and their heterostructures
  Nature Nanotechnology, 11(2016)218-230
 1. Feng Jiao, Jinjing Li, Xiulian Pan*, Jianping Xiao, Haobo Li, Hao Ma, Mingming Wei, Yang Pan,
  Zhongyue Zhou, Mingrun Li, Shu Miao, Jian Li, Yifeng Zhu, Dong Xiao, Ting He, Junhao Yang, Fei Qi,
  Qiang Fu, Xinhe Bao*
  Selective conversion of syngas to light olefins
  Science, 35
 1. Ning Yanxiao, Fu Qiang*, Bao Xinhe*
  Applications of PEEM/LEEM in Dynamic Studies of Surface Physics and Chemistry of Two-Dimensional Atomic Crystals
  Acta Phys. -Chim. Sin., 32 (2016) (1), 171-182
 1. Mingming Wei, Qiang Fu*, Hao Wu, Aiyi Dong, Xinhe Bao
  Hydrogen Intercalation of Graphene and Boron Nitride Monolayers Grown on Pt(111)
  Topics in Catalysis, 59 (2016)543–549
 1. Lijun Gao, Qiang Fu*, Jiamin Li, Zhenping Qu, Xinhe Bao*
  Enhanced CO oxidation reaction over Pt nanoparticles covered with
  ultrathin graphitic layers
  Carbon, 101(2016)324-330
 1. Suochang Xu, Zhenchao Zhao, Mary Y. Hu, Xiuwen Han, Jian Zhi Hu*, Xinhe Bao*
  Investigation of Water Assisted Phase Transformation Process from AlPO4-5 to AlPO4-tridymite
  Microporous and Mesoporous Materials, 223(2016) 241–246
 1. Xiaoju Cui, Pengju Ren, Dehui Deng*, Jiao Deng, Xinhe Bao*
  Single layer graphene encapsulating non-precious metals as high-performance electrocatalysts for water oxidation
  Energy & Environmental Science, 9(2016) 123-129
 1. Jiayuan Li, Jing Wang, Dunfeng Gao, Xingyun Li, Shu Miao, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*
  Silicon carbide supported iron nanoparticles encapsulated in nitrogen-doped carbon for oxygen reduction reaction
  Catalysis Science & Technology, in press
 1. Dehui Deng*, Xiaoqi Chen, Liang Yu, X. Wu, Qingfei Liu, Yun Liu, HX Yang, HF Tian, YF Hu, PP Du, Rui
  Single iron site confined in graphene matrix for catalytic oxidation of benzene at room temperature
  Science Advances, in press
 1. Ryoichi Otomo, Ulrich Müller, Mathias Feyen, Bilge Yilmaz, Xiangju Meng, Feng-Shou Xiao, Hermann Gie
  Development of post-synthetic method for tuning Al content of OSDA-free Beta as catalyst for conversion of methanol to olefins
  Catalysis Science & Technology, in press
 1. Suochang Xu, Eric D. Walter, Zhenchao Zhao, Mary Y. Hu, Xiuwen Han, Jian Zhi Hu*, and Xinhe Bao*
  Dynamic Structural Changes of SiO2 Supported Pt-Ni Bimetallic Catalysts over Redox Treatments Revealed by NMR and EPR
  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 119(2015) (36) 21219-21226
 1. An-Hui Lu*, Xinhe Bao
  Carbon in the Catalysis Community
  ChemCatChem, 7(2015) (18) 2724-2725
 1. Chaoqun Bian, Qinming Wu, Jian Zhang, Fang Chen, Shuxiang Pan, Liang Wang, Xiangju Meng, Ulrich Müll
  A new zeolite formed from interlayer expansion of the precursor COK-5
  Microporous and Mesoporous Materials, 214(2015) 204-209
 1. Haichao Li, Juan Wang, Danhong Zhou, Dongxu Tian, Chuan Shi, Ulrich Müller, Mathias Feyen, Hermann G
  Structural stability and Lewis acidity of tetravalent Ti, Sn, or Zr-linked interlayer-expanded zeolite COE-4: A DFT study
  Microporous and Mesoporous Materials, 218(2015) 160-166
 1. Jiayuan Li, Dunfeng Gao, Jing Wang, Shu Miao, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*
  Ball-milling MoS2/carbon black hybrid material for catalyzing hydrogen evolution reaction in acidic medium
  Journal of Energy Chemistry, 24(2015) (5) 608-613
 1. Yanxiao Ning, Mingming Wei, Liang Yu, Fan Yang, Rui Chang, Zhi Liu, Qiang Fu, Xinhe Bao
  On the Nature of Interface Confinement Effect in Oxide/Metal Catalysts
  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 119(2015) 27556-27561
 1. Ting He, Pengju Ren, Xianchun Liu, Shutao Xu, Xiuwen Han, Wenjie Shen, Xinhe Bao*
  Direct Observation of DME Carbonylation in the Different Channels of H-MOR Zeolite by Continuous-Flowing Solid-State NMR Spectroscopy
  CHEMICAL COMMUNICATIONS, 51(2015) 16868-16870
 1. Yang Yang, Qiang Fu*, Haobo Li, Mingming Wei, Jianping Xiao, Wei Wei, Xinhe Bao
  Creating Nano-Space under h-BN Cover for Adlayer Growth on Ni(111)
  ACS Nano, 9(2015) (12) 11589–11598


 680    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next end page