Nano and Interfacial Catalysis Group Headed by Prof.Dr.Xinhe Bao

Search for     
    
 1. Yunxi Yao, Qiang Fu*, Yuyang Zhang, Xuefei Weng, Huan Li, Mingshu Chen, Li Jin, Aiyi Dong, Rentao Mu
  Graphene cover promoted metal catalyzed reactions
  PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 111(2014) (48) 17023-17028
 1. Trees De Baerdemaeker, Hermann Gies, Bilge Yilmaz, Ulrich Muller, Mathias Feyen, Feng-Shou Xiao, Wei
  A new class of solid Lewis acid catalysts based on interlayer expansion of layered silicates of the RUB-36 type with heteroatoms
  Journal of Materials Chemistry A, 2(2014) (25) 970
 1. Jiao Deng, Wentao Yuan, Pengju Ren, Yong Wang, Dehui Deng,* Ze Zhang, Xinhe Bao
  High-performance hydrogen evolution electrocatalysis by layer-controlled MoS2 nanosheets
  RSC Advances, 4(2014) (66) 34733-34738
 1. Jiayuan Li, Guoxiong Wang*, Jing Wang, Shu Miao, Mingming Wei, Fan Yang, Liang Yu, and Xinhe Bao*
  Architecture of PtFe/C catalyst with high activity and durability for oxygen reduction reaction
  Nano Research, 7(2014) (10) 1519-1527
 1. Jing Wang, Guoxiong Wang, Shu Miao, Jiayuan Li, Xinhe Bao
  Graphene-supported iron-based nanoparticles encapsulated in nitrogen-doped carbon as a synergistic catalyst for hydrogen evolution and oxygen reduction reactions
  Faraday Discussion
 1. Xin Liu; Xiulian Pan; Shanmin Zhang; Xiuwen Han; Xinhe Bao
  Diffusion of water inside carbon nanotubes studied by pulsed field gradient NMR spectroscopy
  Langmuir, 30(2014) (27) 8036-8045
 1. Dunfeng Gao, Fan Cai, Qinqin Xu, Guoxiong Wang*, Xiulian Pan, Xinhe Bao*
  Gas-phase electrocatalytic reduction of carbon dioxide using electrolytic cell based on phosphoric acid-doped polybenzimidazole membrane
  Journal of Energy Chemistry, 23(2014) (6) 6
 1. Xuejun Xu, Qiang Fu*, Mingming Wei, Xing Wu, Xinhe Bao
  Comparative studies in redox behaviours of Pt-Co/SiO2 and Au-Co/SiO2 catalysts and their activity in CO oxidation
  Catalysis Science & Technology, 4(2014) 3151-3158
 1. Yahui Sun, Zhenping Qu, Dan Chen, Hui Wang, Fan Zhang, Qiang Fu
  Formaldehyde catalytic oxidation over hydroxyapatite modified with various organic modifiers
  CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 35(2014) (12) 1927-1936
 1. Li Jin; Qiang Fu; Aiyi Dong; Yanxiao Ning; Zhoujun Wang; Hendrik Bluhm; Bao Xinhe
  Surface Chemistry of CO on Ru(0001) under the Confinement of Graphene Cover
  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 118(2014) (23) 12391-12398
 1. Yu Zhou, Kai Yan, Di Wu, Shuli Zhao, Li Lin, Li Jin, Lei Liao, Huan Wang, Qiang Fu, Xinhe Bao, Haili
  Epitaxial growth of asymmetrically-doped bilayer graphene for photocurrent generation
  Small, 10(2014) (11) 2245-2250
 1. Zhoujun Wang, Aiyi Dong, Mingming Wei, Qiang Fu*, Xinhe Bao
  Graphene as a surfactant for metal growth on solid surfaces: Fe on graphene/SiC(0001)
  APPLIED PHYSICS LETTERS, 104(2014) 181604
 1. Xiaoguang Guo, Guangzong Fang, Gang Li, Hao Ma, Hongjun Fan, Liang Yu, Chao Ma, Xing Wu, Dehui Deng,
  Direct, Non-Oxidative Conversion of Methane to Ethylene, Aromatics, and Hydrogen
  Science, 344(2014) 616-619
 1. Xingyun Li, Xiulian Pan, Xinhe Bao
  Nitrogen doped carbon catalyzing acetylene conversion to vinyl chloride
  Journal of Energy Chemistry, 23(2014) (2) 131-125
 1. Vanessa M. Lebarbier, Robert A. Dagle, Libor Kovarik, Karl O. Albrecht, Xiaohong Li, Liyu Li, Charle
  Sorption-enhanced synthetic natural gas (SNG) production from syngas: A novel process combining CO methanation, water-gas shift, and CO2 capture
  APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL,
 1. Liang Wang, Jian Zhang, Xuefeng Wang, Bingsen Zhang, Weijie Ji, Xiangju Meng, Jixue Li, Dang Sheng S
  Creation of Bronsted acid sites on Sn-based solid catalysts for the conversion of biomass
  Journal of Materials Chemistry A, 2(2014) (11) 3725-3729
  DOI: 10.1039/c3ta14982j
 1. Zhen Yin, Yining Zhang, Kai Chen, Jing Li, Wenjing Li, Pei Tang, Huabo Zhao, Qingjun Zhu, Xinhe Bao
  Monodispersed bimetallic PdAg nanoparticles with twinned structures: Formation and enhancement for the methanol oxidation
  SCIENTIFIC REPORTS, 4(2014) 4288
 1. Jiao Deng, Pengju Ren, Dehui Deng*,Liang Yu, Fan Yang, Xinhe Bao*
  Highly active and durable non-precious-metal catalyst encapsulated in carbon nanotubes for hydrogen evolution reaction
  Energy & Environmental Science, 7(2014) 1919-1923
 1. Xiaojia Zheng, Jiao Deng, Nan Wang, Dehui Deng,* Wen-Hua Zhang,* Xinhe Bao, and Can Li
  Pod-like N-doped Carbon Nanotubes Encapsulating FeNi Alloy Nanoparticles: High Performance Counter Electrode Materials for Dye-Sensitized Solar Cells
  Angew. Chem. Int. Ed., 53(2014
 1. Xingyun Li, Xiulian Pan*, Liang Yu, Pengju Ren, Xing Wu, Litao Sun, Feng Jiao, Xinhe Bao*
  Silicon carbide-derived carbon nanocomposite as a substitute for mercury in the catalytic hydrochlorination of acetylene
  Nature Communications, 5(2014) 1-7


 680   home page Last 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next end page