Nano and Interfacial Catalysis Group Headed by Prof.Dr.Xinhe Bao

Search for     
    
 1. Guang-Ping Hao, Wen-Cui Li, Dan Qian, Guang-Hui Wang, Wei-Ping Zhang, Tao Zhang, Ai-Qin Wang, Ferdi
  Structurally Designed Synthesis of Mechanically Stable Poly(benzoxazine-co-resol)-Based Porous Carbon Monoliths and Their Application as High-Performance CO(2) Capture Sorbents
  Jou
 1. QU Zhen-Ping; ZHANG Xiao-Dong; CHEN Dan; LI Xin-Yong; WEN Meng; WANG Yi; MA Ding; WU Jing-Jing
  Effect of CeO(2) on the Silver Species and Its Catalytic Activity for CO Oxidation
  Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese, 32(2011) (7)
 1. Feng-Shou Xiao, Bin Xie, Haiyan Zhang, Liang Wang, Xiangju Meng, Weiping Zhang, Xinhe Bao, Bilge Yil
  Interlayer-Expanded Microporous Titanosilicate Catalysts with Functionalized Hydroxyl Groups
  ChemCatChem, 3(2011) (9) 1442-1446
 1. GAO Weijie, GUO Shujing, ZHANG Hongbo, PAN Xiulian, BAO Xinhe
  Enhanced Ammonia Synthesis Activity of Ru Supported on Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes
  Chinese Journal of Catalysis, 32(2011) (8) 1418-1423
 1. Bart Tijsebaert, Mathieu Henry, Hermann Gies, Feng-Shou Xiao, Weiping Zhang, Xinhe Bao, Hiroyuki Ima
  Exploring the void structure and activity of RUB-39 based expanded materials using the hydroconversion of decane
  Journal of Catalysis, 282(2011) (1) 47-53
  DOI: 10.1016/j.jcat.2011.
 1. Yong-Hui Zhao; Ming-Mei Yang; Dapeng Sun; Hai-Yan Su; Keju Sun; Xiufang Ma; Xinhe Bao; Wei-Xue Li
  Rh-Decorated Cu Alloy Catalyst for Improved C(2) Oxygenate Formation from Syngas
  Journal of Physical Chemistry C, 115(2011) (37) 18247-18256
 1. Rentao Mu; Xiaoguang Guo; Qiang Fu; Xinhe Bao
  Oscillation of Surface Structure and Reactivity of PtNi Bimetallic Catalysts with Redox Treatments at Variable Temperatures
  Journal of Physical Chemistry C, 115(2011) 20590-20595
 1. L. Yu, X. Pan, X. Cao, P. Hu, X. Bao
  Oxygen reduction reaction mechanism on nitrogen-doped graphene: A density functional theory study
  Journal of Catalysis, 282(2011) (1) 183-190
  DOI:10.1016/j.jcat.2011.06.015
 1. Z. Yang, S. Guo, X. Pan, J. Wang, X. Bao
  FeN nanoparticles confined in carbon nanotubes for CO hydrogenation
  Energy & Environmental Science, 4(2011) (11) 4500-4503
 1. Xiulian Pan, Xinhe Bao
  The effects of confinement inside carbon nanotubes on catalysis
  Accounts of Chemical Research, 44(2011) (8) 553-562
 1. Dan Chen, Zhenping Qu, Shijin Shen, Xinyong Li, Yong Shi, Yi Wang, Qiang Fu and Jingjing Wu
  Comparative studies of silver based catalysts supported on different supports for the oxidation of formaldehyde
  Catalysis Today, 175(2011) 338-345
 1. Li Jin, Qiang Fu, Rentao Mu, Dali Tan, Xinhe Bao
  Pb intercalation underneath a graphene layer on Ru(0001) and its effect on graphene oxidation
  PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 13(2011) 16655-16660
 1. Yongjun Gao, Ding Ma, Gang Hu, Peng Zhai, Xinhe Bao, Bo Zhu, Bingsen Zhang, and Dang Sheng Su
  Layered-Carbon-stabilized Iron Oxide Nanostructures as Oxidation Catalysts
  Angew. Chem. Int. Ed., 50(2011) (43) 10236-10240
 1. Dehui Deng, Liang Yu, Xiulian Pan, Shuang Wang, Xiaoqi Chen, P. Hu, Lixian Sun, and Xinhe Bao
  Size effect of graphene on electrocatalytic activation of oxygen
  CHEMICAL COMMUNICATIONS, 47(2011) (36) 10016-10018
 1. Hermann Gies, Ulrich Muller, Bilge Yilmaz, Takashi Tatsumi, Bin Xie, Feng-Shou Xiao, Xinhe Bao, Weip
  Interlayer Expansion of the Layered Zeolite Precursor RUB-39: A Universal Method To Synthesize Functionalized Microporous Silicates
  CHEMISTRY OF MATERIALS, 23(2011) (10) 2545-2554
 1. Feng Jiang, Qingjun Zhu, Ding Ma, Xiumei Liu and Xiuwen Han
  Direct conversion and NMR observation of cellulose to glucose and 5-hydroxymethylfurfural (HMF) catalyzed by the acidic ionic liquids
  JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL, 334
 1. LI Peng , ZHANG Weiping , HAN Xiuwen , BAO Xinhe
  A Comparative Study of Methanol to Olefins over SSZ-13 and RUB-50 Zeolites
  CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 32(2011) (2) 293-298
 1. Bart Tijsebaert, Bilge Yilmaz,Ulrich Mueller, Hermann Gies, Weiping Zhang, Xinhe Bao, Feng-Shou Xiao
  Shape-selective synthesis of methylamines over the RRO zeolite Al-RUB-41
  JOURNAL OF CATALYSIS, 278(2011) (2) 246-252
  DOI:10.1016/j.jcat.2010.12.010
 1. Ruibin Li,Renan Wu, Liang Zhao, Zhengyan Hu, Shujing Guo, Xiulian Pan, Hanfa Zou
  Folate and iron difunctionalized multiwall carbon nanotubes as dual-targeted drug nanocarrier to cancer cells
  CARBON, 49(2011) (5) 1797-1805
 1. Shujing Guo, Xiulian Pan, Liang Yu, Xinhe Bao
  Dispersion of metal nanoparticles on carbon nanotubes with few surface oxygen functional groups
  Materials letters, 65(2011) 1522-1524


 680   home page Last 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next end page