Nano and Interfacial Catalysis Group Headed by Prof.Dr.Xinhe Bao

Search for     
    
 1. Bilge Yilmaz, Ulrich Muller, Bart Tijsebaert, Dirk De Vos, Bin Xie, Feng-Shou Xiao, Hermann Gies, We
  Al-RUB-41: a shape-selective zeolite catalyst from a layered silicatew
  CHEMICAL COMMUNICATIONS, 47(2011) 1812-1814
 1. Hongbo Zhang, Xiulian Pan*, Jingyue Liu, Weizhong Qian, Fei Wei, Yuying Huang and Xinhe Bao*
  Enhanced catalytic activity of subnanometer titania clusters confined inside double-wall carbon nanotubes
  ChemSusChem, 4(2011) (7) 975-980
 1. Yongjun Gao, Gang Hu, Wei Zhang, Ding Ma, and Xinhe Bao
  PI-PI Intercalation of Layered Carbon Materials with Metallocene
  DALTON TRANSACTIONS, 40(2011) (17) 4542-4547
 1. Heiner Friedrich, Shujing Guo, Petra E. de Jongh, Xiulian Pan, Xinhe Bao, and Krijn P. de Jong
  A Quantitative Electron Tomography Study of Ruthenium Particles on the Interior and Exterior Surfaces of Carbon Nanotubes
  ChemSusChem, 4(2011) 957-963
 1. Dehui Deng, Xiulian Pan, Liang Yu, Yi Cui, Yeping Jiang, Jing Qi, Wei-Xue Li, Qiang Fu, Xucun Ma, Qi
  Toward N-doped graphene via solvothermal synthesis
  CHEMISTRY OF MATERIALS, 23(2011) 1188-1193
 1. Zhen Wang; Qiang Fu; Xuejun Xu; Hongbo Zhang; Wenliang Li; Min Gao; Dali Tan; Xinhe Bao
  Controlled growth of metal-free vertically aligned CNT arrays on SiC surfaces
  CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 503(2011) 247-251
  DOI:10.1016/j.cplett.2010.12.086
 1. Mu Rentao, Fu Qiang, Xu Hong, Zhang Hui, Huang Yuying, Jiang Zheng, Zhang Shuo, Tan Dali, Bao Xinhe
  Synergetic effect of surface and subsurface Ni species at Pt-Ni bimetallic catalysts for CO oxidation
  J. Am. Chem. Soc., 133(2011) 1978-1986
 1. Gang Yang, Lijun Zhou, Xianchun Liu, Xiuwen Han and Xinhe Bao
  Density Functional Calculations on the Distribution, Acidity, and Catalysis of TiIV and TiIII Ions in MCM-22 Zeolite
  CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 17(2011) 1614-1621
 1. Yongjun Gao, Ding Ma*, Chunlei Wang, Jing Guan, Xinhe Bao*
  Reduced Graphene Oxide as Catalyst for Hydrogenation of Nitrobenzene at Room Temperature
  CHEMICAL COMMUNICATIONS, 47(2011) 2432-2434
 1. Hai-Yan Su, Xiang-Kui Gu, Xiufang Ma, Yong-Hui Zhao, Xin-He Bao, Wei-Xue Li
  Structure evolution of Pt-3d transition metal alloys under reductive and oxidizing conditions and effect on the CO oxidation:a first-principles study
  Catalysis Today, 165(2011) (1)
 1. Yi Cui, Qiang Fu, Hui Zhang, Xinhe Bao
  Formation of Identical-size Graphene Nanoclusters on Ru(0001)
  CHEMICAL COMMUNICATIONS, 47(2011) 1470-1472
 1. XU Shu-tao, ZHANG Wei-ping*, LAN Xi-jie, HAN Xiu-wen, BAO Xin-he*
  An In situ High-Pressure MAS NMR Study of the Adsorption and Hydrogenation Processes of CO
  Chinese Journal of Magnetic Resonance, 27(2010) (2) 141-149
 1. ChuanFu Wang, XiuLian Pan, XinHe Bao*
  Direct production of light olefins from syngas over a carbon nanotube confined iron catalyst
  Science Bulletin, 55(2010) (12) 1117-1119
 1. Chengzhang Wu, Guotao Wu*, Zhitao Xiong, Xiuwen Han, Hailiang Chu, Teng He, Ping Chen*
  LiNH2BH3 center dot NH3BH3: Structure and Hydrogen Storage Properties
  CHEMISTRY OF MATERIALS, 22(2010) (1) 3-5
 1. Gang Yang, Jing Guan, Lijun Zhou, Xiuwen Han and Xinhe Bao
  Active Sites in Fe/ZSM-5 Zeolite
  CATALYSIS SURVEYS FROM ASIA, 14(2010) (2) 85-94
 1. Ying Wei, Zhijian Tian,Hermann Gies, Renshun Xu, Huaijun Ma, Renyan Pei, Weiping Zhang, Yunpeng Xu,
  Ionothermal Synthesis of an Aluminophosphate Molecular Sieve with 20-Ring Pore Openings
  Angew. Chem. Int. Ed., 49(2010) (31) 5367-5370
 1. XU Renshun; ZHANG Weiping; HAN Xiuwen; BAO Xinhe
  Low-Temperature Synthesis and Characterization of AlPO-Cristobalite in Ionic Liquid
  CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 31(2010) (7) 776-780
 1. XIE Sujuan , LIU Kefeng , LIU Shenglin, LIU Yong, ZHANG Weiping, XU Longya
  The Crystallization Process of MCM-49/ZSM-35 Composite Zeolites in a Mixed-Amine System
  CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 31(2010) (8) 1071-1076
 1. FAN Yafang ,WANG Chunlei,MA Ding,BAO Xinhe
  Selective Oxidation of Methane to Methanol over Palladium-Metallophthalocyanine Composite Catalysts at Room Temperature
  CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 31(2010) (3) 302-306
 1. Zhang Xiaodong,Qu Zhenping,Li Xinyong,Wen Meng,Quan Xie,Ma Ding,Wu Jingjing
  Studies of silver species for low-temperature CO oxidation on Ag/SiO2 catalysts
  SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 72(2010) (3) 395-400


 680   home page Last 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next end page