Nano and Interfacial Catalysis Group Headed by Prof.Dr.Xinhe Bao

Search for     
    
 1. Gu Lijun,Ma Ding, Hu Gang, Wu Jingjing, Wang Hongxia, Sun Changyong,Yao Songdong,Shen Wenjie, Bao Xi
  Fabrication and catalytic tests of MCM-22/silicon carbide structured catalysts
  DALTON TRANSACTIONS, 39(2010) (40) 9705-9710
 1. Wu Shuchang, Wang Chunlei, Gao Yongjun, Zhang Shaochun, Ma Ding, Zhao Zongbao
  Production of 5-Hydroxymethylfurfural from Cellulose Cayalyzed by Lewis Acid under Microwave Irradiation in Ionic Liquid
  CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 31(2010) (9) 1157-1161
 1. Xin Li, Jing Guan, Anmin Zheng, Danhong Zhou, Xiuwen Han, Weiping Zhang, Xinhe Bao
  DFT studies on the reaction mechanism of cross-metathesis of ethylene and 2-butylene to propylene over heterogeneous Mo/HBeta catalyst
  JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL, 33
 1. Yunxi Yao,Qiang Fu, Zhen Wang, Dali Tan, Xinhe Bao
  Growth and Characterization of Two-Dimensional FeO Nanoislands Supported on Pt(111)
  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 114(2010) (40) 17069-17079
 1. Teng Ma, Qiang Fu, Yunxi Yao, Yi Cui, Dali Tan, Runsheng Zhai, Xinhe Bao
  Formation of periodic arrays of O vacancy clusters on monolayer FeO islands grown on Pt(111)
  CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 31(2010) (8) 1013-1018
 1. Xin Li, Anmin Zheng, Jing Guan, Xiuwen Han, Weiping Zhang, Xinhe Bao
  The Effect of Support Acidity on Olefin Metathesis over Heterogeneous Mo/HBeta Catalyst: A DFT Study
  Catalysis Letters, 138(2010) (1-2) 116-123
 1. Wei Chen, Zhongli Fan, Lin Gu, Xinhe Bao and Chunlei Wang
  Enhanced capacitance of manganese oxide via confinement inside carbon nanotubes
  CHEMICAL COMMUNICATIONS, 46(2010) (22) 3905-2907
 1. Qiang Fu, WeiXue Li, Yunxi Yao, Hongyan Liu, HaiYan Su, Ding Ma, XiangKui Gu,Limin Chen, Zhen Wang,
  Interface-Confined Ferrous Centers for Catalytic Oxidation
  Science, 328(2010) 1141-1144
 1. Jun Fang, Fucheng Shi, Jing Bu, Jianjun Ding,Shutao Xu,Jun Bao, Yunsheng Ma, Zhiquan Jiang,Weiping Z
  One-Step Synthesis of Bifunctional TiO2 Catalysts and Their Photocatalytic Activity
  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 114(2010) (17) 7940-7948
 1. Gang Yang, Chengbu Liu, Xiuwen Han, Xinhe Bao
  Charge effects on alkanes and the potential applications in selective catalysis: insights from theoretical studies
  MOLECULAR SIMULATION, 36(2010) (3) 204-211
 1. Hongchuan Xin,Jiao Zhao,Shutao Xu,Junping Li,Weiping Zhang,Xinwen Guo, Emiel J. M. Hensen, Qihua Yan
  Enhanced Catalytic Oxidation by Hierarchically Structured TS-1 Zeolite
  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 114(2010) (14) 6553-6559
 1. Yi Cui, Qiang Fu, Xinhe Bao
  Dynamic observation of layer-by-layer growth and removal of graphene on Ru(0001)
  PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 12(2010) (19) 5053-5057
 1. Renyan Pei, Ying Wei, Keda Li, Guodong Wen, Renshun Xu, Yunpeng Xu, Lei Wang, Huaijun Ma, Bingchun W
  Mixed template effect adjusted by amine concentration in ionothermal synthesis of molecular sieves
  DALTON TRANSACTIONS, 39(2010) 1441-1443
 1. Yi Cui, Qiang Fu, Dali Tan, Xinhe Bao
  Temperature dependence of the formation of graphene and subsurface carbon at Ru(0001) and its effect on surface reactivity
  A European Journal of Chemical Physics and Physical Chemi
 1. Dehui Deng, Xiulian Pan*, Hui Zhang, Qiang Fu, Dali Tan, and Xinhe Bao*
  Freestanding graphene via thermal splitting of silicon carbide granules
  Advanced materials, 22(2010) (19) 2168-2171
 1. Lijun Gu, Ding Ma, Songdong Yao, Chunlei Wang, Wenjie Shen and Xinhe Bao
  Structured Zeolites Catalysts with Hierarchical Channel Structure
  CHEMICAL COMMUNICATIONS, 46(2010) (10) 1733-1735
 1. Zhen Wang, Qiang Fu, Xinhe Bao
  Effect of substrate surface reconstruction on interaction with adsorbates: Pt on 6H-SiC(0001)
  Langmuir, 26(2010) (10) 7227-7232
 1. Renshun Xu, Xiaochao Shi , Weiping Zhang, Yunpeng Xu, Zhijian Tian, Xiaobing Lu, Xiuwen Han, Xinhe B
  Cooperative Structure-Directing Effect in the Synthesis of Aluminophosphate Molecular Sieves in Ionic Liquids
  PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 12(2010) (10) 2443-2449
 1. Z. Yin, D. Ma, X. Bao
  Emulsion-assisted synthesis of monodisperse binary metal nanoparticles
  CHEMICAL COMMUNICATIONS, 46(2010) (8) 1344-1346
 1. Peng Li, Weiping Zhang, Xiuwen Han, Xinhe Bao
  Conversion of Methanol to Hydrocarbons over Phosphorus-modified ZSM-5/ZSM-11 Intergrowth Zeolites
  Catalysis Letters, 134(2010) 124-130


 680   home page Last 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next end page