Year from to by and IF >= Show Impact Factor     Search for 
Publications of the group in 2017 Back  
 1. Xiaomin Zhang, Yuefeng Song, Guoxiong Wang*, XinheBao*
  Co-electrolysis of CO2 and H2O in high-temperature solid oxide electrolysis cells: Recent advance in cathodes
  Journal of Energy Chemistry, 26(2017)(5)839-853

  https://doi.org/10.1016/j.jechem.2017.07
 1. Zhenchao Zhao, Rui Yu, Rongrong Zhao, Chuan Shi, Hermann Gies, Feng-Shou Xiao, Dirk De Vos, Toshiyuki Yokoi, Xinhe Bao, Ute Kolb, Mathias Feyen, Robert McGuire, Stefan Maurer, Ahmad Moinii, Ulrich Müllerh,Weiping Zhang
  Cu-exchanged Al-rich SSZ-13 zeolite from organotemplate-free synthesis as NH3-SCR catalyst: Effects of Na+ ions on the activity and hydrothermal stability
  Appl. Catal. B-Environ., 217(2017)(15)421-428

  https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.06
 1. Hongfei Ma, Tie Yu , Xiulian Pan*, Xinhe Bao*
  Confinement effect of carbon nanotubes on the product distribution of selective hydrogenation of cinnamaldehyde
  Chin. J. Catal., 38(2017)(8)1315-1321

  https://doi.org/10.1016/S1872-2067(17)62
 1. Xingyun Li, Pan Li, Xiulian Pan*, Hao Ma, Xinhe Bao
  Deactivation mechanism and regeneration of carbon nanocomposite catalyst for acetylene hydrochlorination
  Appl. Catal. B-Environ., 210(2017)(5)116-120

  https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.03
 1. Xiaole Jiang, Haihua Wu, Sujie Chang, Rui Si, Shu Miao, Weixin Huang, Yanshuo Li,* Guoxiong Wang* and Xinhe Bao*
  Boosting CO2 electroreduction over layered zeolitic imidazolate frameworks decorated with Ag2O nanoparticles
  Journal of Materials Chemistry A, 5(2017)(36)19371–19377

  DOI:10.1039/C7TA06114E
 1. Liu Yun ,Yang Fan, Ning Yanxiao ,Liu Qingfei, Zhang Yi, Chen Hao, BaoXinhe
  CO adsorption on a Pt(111) surface partially covered with FeOx nanostructures
  Journal of Energy Chemistry, 26(2017)(4)602-607

  https://doi.org/10.1016/j.jechem.2017.02
 1. Yaping Lin, Yifeng Zhu, Xiulian Pan* and Xinhe Bao*
  Modulating the methanation activity of Ni by the crystal phase of TiO2
  Catalysis Science & Technology, 7(2017)2813-2818

  DOI:10.1039/C7CY00124J
 1. Yifeng Zhu, Xiulian Pan*, Feng Jiao, Jian Li, Junhao Yang, Minzheng Ding, Yong Han, Zhi Liu, and Xinhe Bao*
  Role of Manganese Oxide in Syngas Conversion to Light Olefins
  ACS Catalysis, 7(2017)(4)2800–2804

  DOI: 10.1021/acscatal.7b00221
 1. XinHe Bao
  Surface Strain Effect Engineers the Catalytic Performance of Pd Nanocrystals in CO2 Electrochemical Reduction
  Acta Phys.-Chim. Sin., 33(2017)(4)651-652

  doi: 10.3866/PKU.WHXB201703091
 1. Junhao Yang, Xiulian Pan*, Feng Jiao, Jian Li, Xinhe Bao*
  Direct conversion of syngas to aromatics
  Chem. Commun., (2017)(53)11146-11149

  10.1039/c7cc04768a
 1. Yun Liu, Yanxiao Ning, Liang Yu, Zhiwen Zhou, Qingfei Liu, Yi Zhang, Hao Chen, Jianping Xiao, Ping Liu, Fan Yang,* and Xinhe Bao*
  Structure and Electronic Properties of Interface-confined Oxide Nanostructures 
  ACS Nano, (2017)(11)11449-11458

  DOI: 10.1021/acsnano.7b06164
 1. Zhiwei Huang, Samuel A. Miller, Binghui Ge, Mingtao Yan, Shashwat Anand, Tianmin Wu, Pengfei Nan, Yuanhu Zhu, Wei Zhuang, G. Jeffrey Snyder, Peng Jiang,* Xinhe Bao*
  High Thermoelectric Performance of New Rhombohedral Phase of GeSe stabilized through Alloying with AgSbSe2
  Angew. Chem.-Int. Edit., 56(2017)14113 –14118

  DOI: 10.1002/ange.201708134
 1. Huimin Zhang, Ding Zhang, Xiaowei Lu, Chong Liu, Guanyu Zhou, Xucun Ma, Lili Wang*, Peng Jiang*, Qi-Kun Xue, Xinhe Bao*
  Origin of charge transfer and enhanced electron–phonon coupling in single unit-cell FeSe films on SrTiO3
  Nature Communications, (2017)(8)214

  DOI: 10.1038/s41467-017-00281-5
 1. Wu Haihua, Jiang Xiaole, Ye Yifan, Yan Chengcheng, Xie Songhai, Miao Shu, Wang Guoxiong*, Bao Xinhe*
  Nitrogen-doped carbon nanotube encapsulating cobalt nanoparticles towards efficient oxygen reduction for zinc–air battery
  Journal of Energy Chemistry, 26(2017)(6)1181-1186

  10.1016/j.jechem.2017.09.022
 1. Yifan Ye, Haobo Li, Fan Cai, Chengcheng Yan, Rui Si, Shu Miao, Yanshuo Li, Guoxiong Wang, and Xinhe Bao
  Two-Dimensional Mesoporous Carbon Doped with Fe-N Active Sites for Efficient Oxygen Reduction
  ACS Catalysis, 7(2017)7638-7646

  10.1021/acscatal.7b02101
 1. Jiao Deng, Haobo Li, Suheng Wang, Ding Ding, Mingshu Chen, Chuan Liu, Zhongqun Tian, KS Novoselov, Chao Ma, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Multiscale structural and electronic control of molybdenum disulfide foam for highly efficient hydrogen production
  Nature Communications, (2017)(8)14430

  10.1038/ncomms14430
 1. Yong Wang, Wenhua Zhang, Dehui Deng*, XinheBao*
  Two-dimensional materials for electrocatalytic water splitting
  Chin. J. Catal., 38(2017)(9)1443-1453

  10.1360/N972016-01409
 1. Jiao Deng, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Robust catalysis on two-dimensional materials encapsulating metals: concept, application and perspective
  Advanced materials, 29(2017)(43)REVIEW1606967

  DOI: 10.1002/adma.201606967
 1. Dunfeng Gao, Yi Zhang, Zhiwen Zhou , Fan Cai, Xinfei Zhao, Wugen Huang, Yangsheng Li, Junfa Zhu, Ping Liu, Fan Yang, Guoxiong Wang, and Xinhe Bao
  Enhancing CO2 Electroreduction with the Metal–Oxide Interface
  J. Am. Chem. Soc., 139(2017)(16)5652-5655

  10.1021/jacs.7b00102
 1. Yifan Ye, Fan Cai, Chengcheng Yan, Yanshuo Li, Guoxiong Wang∗, Xinhe Bao∗
  Two-step pyrolysis of ZIF-8 functionalized with ammonium ferric citrate for efficient oxygen reduction reaction
  Journal of Energy Chemistry, 26(2017)1174–1180

 1. Pierre Schwach, Xiulian Pan,* and Xinhe Bao*
  Direct Conversion of Methane to Value-Added Chemicals over Heterogeneous Catalysts: Challenges and Prospects
  Chem.Rev., 117(2017)8497−8520

  10.1021/acs.chemrev.6b00715
 1. Hao Chen, Yun Liu, Fan Yang*, Mingming Wei, Xinfei Zhao, Yanxiao Ning, Qingfei Liu, Yi Zhang, Qiang Fu, Xinhe Bao*
  Active Phase of FeOx/Pt Catalysts in Low-Temperature CO Oxidation and PROX Reaction
  J. Phys. Chem. C, 121(2017)(19)10398-10405;

  doi: 10.1021/acs.jpcc.7b01392
 1. Lijun Gao, Ying Wang, Haobo Li, Qihao Li, Na Ta, Lin Zhuang*, Qiang Fu*, Xinhe Bao
  A nickel nanocatalyst within h-BN shell for enhanced hydrogen oxidation reaction in alkaline electrolytes
  Chemical Science, 8(2017)5728–5734

  DOI: 10.1039/C7SC01615H
 1. Yifan Ye, Fan Cai, Haobo Li, Haihua Wu, Guoxiong Wang, Yanshuo Li, Shu Miao, Songhai Xie, Rui Si, Jian Wang, Xinhe Bao
  Surface functionalization of ZIF-8 with ammonium ferric citrate toward high exposure of Fe-N active sites for efficient oxygen and carbon dioxide electroreduction
  Nano Energy, 38(2017)281-289

  10.1016/j.nanoen.2017.05.042
 1. Yong Wang, Wenhua Zhang, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Two-dimensional materials confining single atoms for catalysis
  Chin. J. Catal., 38(2017)(9)1443-1453

 1. Haobo Li, Jianping Xiao, Qiang Fu*, Xinhe Bao
  Confined catalysis under two-dimensional materials
  PNAS, 23(2017)5930-5934

  doi: 10.1073/pnas.1701280114
 1. Yuanli Hu, Mingrun Li, Guangjin Hou, Shutao Xu, Ke Gong, Xianchun Liu, Xiuwen Han, Xiulian Pan*, Xinhe Bao*
  The Role of Water in Adsorption and Diffusion of Methane within Nanoporous Silica Investigated by Hyperpolarized 129Xe and 1H PFG NMR Spectroscopy
  Nano Research, in press
  DOI 10.1007/s12274-017-1638-8
 1. Yuanli Hu, Xiulian Pan*, Xiuwen Han, and Xinhe Bao*
  Displacement and Diffusion of Methane and Carbon Dioxide in SBA-15 Studied by NMR
  J. Phys. Chem. C, 121(2017)(4)2481-2486

 1. Hengchang Liu, Yuanhu Zhu*, Qinglong Meng, Xiaowei Lu, Shuang Kong, Zhiwei Huang, Peng Jiang, Xinhe Bao
  Role of the carrier gas flow rate in monolayer MoS2 growth by modified chemical vapor deposition
  Nano Research, 10(2017)(2)643-651

  10.1007/s12274-016-1323-3
 1. Shuang Kong, Tianmin Wu, Min Yuan, Zhiwei Huang, Qing-Long Meng, Qike Jiang, Wei Zhuang*, Peng Jiang*, Xinhe Bao*
  Dramatically enhanced thermoelectric performance of MoS2 by introducing MoO2 nanoinclusions
  Journal of Materials Chemistry A, 5(2017)2004-2011

  10.1039/c6ta10219k
 1. Dunfeng Gao, Hu Zhou, Fan Cai , Dongniu Wang, Yongfeng Hu, Bei Jiang, Wen-Bin Cai, Xiaoqi Chen, Rui Si, Fan Yang, Shu Miao, Jianguo Wang*, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*
  Switchable CO2 electroreduction via engineering active phases of Pd nanoparticles
  Nano Research, 10(2017)(6)2181–2191

 1. Fan Cai, Dunfeng Gao, Rui Si, Yifan Ye, Ting He, Shu Miao, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao
  Effect of metal deposition sequence in carbon-supported Pd–Pt catalysts on activity towards CO2 electroreduction to formate
  Electrochemistry Communications, 76(2017)1-5

 1. Dunfeng Gao, Fan Cai, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*
  Nanostructured heterogeneous catalysts for electrochemical reduction of CO2
  Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 3(2017)39-44

 1. Fan Cai, Dunfeng Gao, Hu Zhou, Guoxiong Wang*, Ting He, Huimin Gong, Shu Miao, Fan Yang, Jianguo Wang, Xinhe Bao*
  Electrochemical promotion of catalysis over Pd nanoparticles for CO2 reduction
  Chemical Science, 8(2017)2569-2573

 1. Qingfei Liu, Yun Liu, Haobo Li, Lulu Li , Dehui Deng, Fan Yang∗, Xinhe Bao*
  Towards the atomic-scale characterization of isolated iron sites confined in a nitrogen-doped graphene matrix
  Appl. Surf. Sci., 410(2017)111-116

  doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.03.090
 1. Aiyi Dong, Qiang Fu*, Mingming Wei, Xinhe Bao
  Graphene-metal interaction and its effect on the interface stability under ambient conditions
  Appl. Surf. Sci., 412(2017)262-270

 1. Jinlong Gong*, Xinhe Bao*
  Fundamental insights into interfacial catalysis
  Chemical Society Reviews, 46(2017)1770-1771

 1. Shuanghao Zheng, Xingyan Tang, Zhong-Shuai Wu*, Yuan-Zhi Tan, Sen Wang, Chenglin Sun, Hui-Ming Cheng, Xinhe Bao
  Arbitrary-Shaped Graphene-Based Planar Sandwich Supercapacitors on One Substrate with Enhanced Flexibility and Integration
  ACS Nano, (2017)(11)2171−2179

  10.1021/acsnano.6b08435
 1. Zhong-Shuai Wu*, Yuan-Zhi Tan, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Khaled Parvez, Jieqiong Qin, Xiaoyu Shi, Chenglin Sun, Xinhe Bao, Xinliang Feng*, Klaus Müllen*
  Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films Derived from Sulfur-Annulated Nanographene for Ultrahigh Volumetric Capacitance Micro-Supercapacitors
  J. Am. Chem. Soc., 139(2017)(12)4506-4512

  DOI: 10.1021/jacs.7b00805
 1. Shuanghao Zheng, Zhilin Li, Zhong-Shuai Wu*, Yanfeng Dong, Feng Zhou, Sen Wang, Qiang Fu, Chenglin Sun, Liwei Guo, Xinhe Bao
  High Packing Density Unidirectional Arrays of Vertically Aligned Graphene with Enhanced Areal Capacitance for High-Power Micro-Supercapacitors
  ACS Nano, 11(2017)(4)4009-4016 

  DOI: 10.1021/acsnano.7b00553
 1. Ting He, Guangjin Hou, Jinjing Li, Xianchun Liu, Shutao Xu, Xiuwen Han, Xinhe Bao*
  Highly selective methanol-to-olefin reaction on pyridine modified H-mordenite
  Journal of Energy Chemistry, 26(2017)(3)354-358

  10.1016/j.jechem.2017.02.004
 1. Mengmeng Sun, Qiang Fu*, Lijun Gao, Yanping Zheng, Yangyang Li, Mingshu Chen, Xinhe Bao
  Catalysis under shell: improved CO oxidation reaction confined in Pt@h-BN core-shell nanoreactors
  Nano Research, 10(2017)(4)1403-1412

  doi: 10.1007/s12274-017-1512-8
 1. Wei Wei, Caixia Meng, Qiang Fu*, Xinhe Bao
  Intercalation-etching of graphene on Pt(111) in H2 and O2 observed by in-situ low energy electron microscopy
  SCIENCE CHINA Chemistry, 60(2017)(5)656–662

  10.1007/s11426-017-9020-2
 1. Zhong-Shuai Wu*, Yijun Zheng, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Chenglin Sun, Khaled Parvez, Taichi Ikeda, Xinhe Bao, Klaus Müllen*, Xinliang Feng*
  Stacked-Layer Heterostructure Films of 2D Thiophene Nanosheets and Graphene for High-Rate All-Solid-State Pseudocapacitors with Enhanced Volumetric Capacitance
  Advanced materials, 29(2017)1602960

  DOI: 10.1002/adma.201602960
 1. Yun Liu, Fan Yang*, Yi Zhang, Jianping Xiao, Liang Yu, Qingfei Liu, Yanxiao Ning, Zhiwen Zhou, Hao Chen, Wugen Huang, Ping Liu & Xinhe Bao*
  Enhanced oxidation resistance of active nanostructures via dynamic size effect
  Nature Communications, (2017)(8)14459

  doi:10.1038/ncomms14459
 1. Guofeng Zhao, Fan Yang, Zongjia Chen, Qingfei Liu, Yongjun Ji, Yi Zhang, Zhiqiang Niu, Junjie Mao, Xinhe Bao, Peijun Hu & Yadong Li
  Metal/oxide interfacial effects on the selective oxidation of primary alcohols
  Nature Communications, (2017)(8)14039

  doi:10.1038/ncomms14039
 1. Jianping Xiao, Xiulian Pan,* Fan Zhang, Haobo Li and Xinhe Bao*
  Size-dependence of carbon nanotube confinement in catalysis
  Chemical Science, 8(2017)(1)278-283

  DOI: 10.1039/C6SC02298G
 1. Shuo Mi, Tao Wei, Jianxue Sun, Peng Liu, Xiaohui Li, Qingqing Zheng, Ke Gong, Xianchun Liu, Xionghou Gao, Baojie Wang, Hongjuan Zhao, Honghai Liu, Baojian Shen*
  Catalytic function of boron to creating interconnected mesoporosity in microporous Y zeolites and its high performance in hydrocarbon cracking
  J. Catal., 347(2017)116–126

 1. Xiaoqi Chen, Liang Yu, Suheng Wang, Dehui Deng*, and Xinhe Bao*
  Highly active and stable single iron site confined in graphene nanosheets for oxygen reduction
  Nano Energy, 32(2017)353–358

  http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2016.
 1. Qiang Fu*, Xinhe Bao
  Surface chemistry and catalysis confined under two-dimensional materials
  Chemical Society Reviews, 46(2017)1842-1874

  DOI: 10.1039/c6cs00424e

Links

ad ad ad

Phone: +86 411 8468 6637
Fax: +86 411 8469 4447
Address: Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) Chinese Academy of Sciences (CAS) 457 Zhongshan Road,116023 Dalian P.R. China