Year from to by and IF >= Show Impact Factor     Search for 
Publications of the group in 2018 Back  
 1. Yingjie Zhou,
  Enhancing CO2 electrolysis performance with vanadium-doped perovskite cathode in solid oxide electrolysis cell
  Nano Energy, in press
  10.1016/j.nanoen.2018.04.054
 1. Mengmeng Sun, Yang Lv, Yujiang Song, Hao Wu, Guoxiong Wang, Hong Zhang, Mingshu Chen, Qiang Fu*, Xinhe Bao
  CO-tolerant PtRu@h-BN/C core-shell electrocatalysts for proton exchange membrane fuel cells
  Appl. Surf. Sci., in press
 1. Siru Chen, Pan Li, Shutao Xu, Xiulian Pan, Qiang Fu* and Xinhe Bao
  Carbon doping of hexagonal boron nitride porous materials toward CO2 capture
  Journal of Materials Chemistry A, 6(2018)1832-1839

  10.1039/C7TA08515J
 1. Zhao Xinfei, Chen Hao, Wu Hao, Wang Rui, Cui Yi, Fu Qiang, Yang Fan*, Bao Xinhe
  Growth of Ordered ZnOStructures on Au(111) and Cu(111)
  Acta Phys.-Chim. Sin., 34(2018)0001-0009

  10.3866/PKU.WHXB2018xxxxx
 1. Xiaowei Lu, Omar Khatib, Xutao Du, Jiahua Duan, Wei Wei, Xianli Liu, Hans A. Bechtel, Mingtao Yan, Alexander Buyanin, Qiang Fu, Jianing Chen, Miquel Salmeron, Jie Zeng*, Markus B. Raschke*, Peng Jiang*, Xinhe Bao*
  Nano-imaging and correlation of electronic heterogeneity and crystal-chemistry in Bi2Se3 and Sb2Te3 nanocrystals
  Advanced Electronic Materials, 4(2018)1700377

  10.1002/aelm.201700377
 1. Yuyue Zhao, Huamin Zhang, Chuanhai Xiao, Lin Qiao, Qiang Fu, Xianfeng Li*
  Highly Selective Charged Porous Membranes with Improved Ion Conductivity
  Nano Energy, 48(2018)353-360

  10.1016/j.nanoen.2018.03.070
 1. Mengmeng Sun, Jinchao Dong, Yang Lv, Siqin Zhao, Caixia Meng, Yujiang Song, Guoxiong Wang, Jianfeng Li*, Qiang Fu*, Zhongqun Tian, Xinhe Bao
  Pt@h-BN core-shell fuel cell electrocatalysts with electrocatalysis confined under outer shells
  Nano Research, in press
  10.1007/s12274-018-2029-5
 1. Tingting Cui, Jinhu Dong, Xiulian Pan*, Tie Yu, Qiang Fu, Xinhe Bao*
  Enhanced hydrogen evolution reaction over molybdenum carbide nanoparticles confined inside single-walled carbon nanotubes
  Journal of Energy Chemistry, in press
  /10.1016/j.jechem.2018.03.006
 1. Caixia Meng, Yifan Li, Hao Wu, Wei Wei, Yanxiao Ning, Yi Cui, Qiang Fu*, Xinhe Bao
  Structural transformation of h-BN overlayers on Pt (111) in oxidative atmospheres
  Phys. Chem. Chem. Phys., in press
  DOI: 10.1039/C8CP00877A
 1. Qingfei Liu, Yanxiao Ning, Wugen Huang, Qiang Fu, Fan Yang*, Xinhe Bao
  The origin of the thickness-dependent oxidation of ultrathin Cu films on Au(111)
  J. Phys. Chem. C, in press
  doi: 10.1021/acs.jpcc.8b00460
 1. Qiang Fu, Peter Schaaf
  Preface - Proceedings ICASS 2017
  Appl. Surf. Sci., in press
  doi: 10.1016/j.apsusc.2018.03.222
 1. Yuanhu Zhu, Jesus Carrete, Qinglong Meng, Zhiwei Huang, Natalio Mingo, Peng Jiang, Xinhe Bao
  Independently Tuning the Power Factor and Thermal Conductivity of SnSe via Ag2S Addition and Nanostructuring
  J. Mater. Chem., in press
 1. Xiaowei Lu, Wunqing Hao, Mengjia Cen, Guanhua Zhang, Julong Sun, Libang Mao, Tun Cao*, Chuan Zhou, Peng Jiang*, Xueming Yang, Xinhe Bao*
  Observation and Manipulation of Visible Edge Plasmons in Bi2Te3 Nanoplates
  Nano Letters, in press
 1. Mingtao Yan, Xiaojian Tan, Zhiwei Huang, Guoqiang Liu, Peng Jiang, Xinhe Bao
  Synergetic optimization of electronic and thermal transport for high-performance thermoelectric GeSe-AgSbTe2 alloy
  J. Mater. Chem., in press
 1. Chengcheng Yan, Haobo Li, Yifan Ye, Haihua Wu, Fan Cai, Rui Si, Jianping Xiao, Shu Miao, Songhai Xie, Fan Yang, Yanshuo Li, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*
  Coordinatively unsaturated nickel-nitrogen sites towards selective and high-rate CO2 electroreduction
  Energy Environ. Sci., in press
 1. Wei Wei, Jie Meng, Caixia Meng, Yanxiao Ning, Qunxiang Li, Qiang Fu*, and Xinhe Bao
  Abnormal growth kinetics of h-BN epitaxial monolayer on Ru(0001) enhanced by subsurface Ar species
  Appl. Phys. Lett., in press
 1. Shaolong Jiang, Min Hong, Wei Wei, Liyun Zhao, Na Zhang, Zhepeng Zhang, Pengfei Yang, Nan Gao, Xiebo Zhou, Chunyu Xie, Jianping Shi, Yahuan Huan, Lianming Tong, Jijun Zhao, Qing Zhang, Qiang Fu*, Yanfeng Zhang*
  Direct synthesis and in situ characterization of monolayer parallelogrammic rhenium diselenide on gold foil
  Communications Chemistry, 1(2018)(17)1-8

  doi: 10.1038/s42004-018-0010-6
 1. Dunfeng Gao, Hu Zhou, Fan Cai, Jianguo Wang, Guoxiong Wang, and Xinhe Bao
  Pd-Containing Nanostructures for Electrochemical CO2 Reduction Reaction
  ACS Catalysis, 8(2018)1510-1519

  10.1021/acscatal.7b03612
 1. Qiang Fu
  Field effect modulation of surface catalysis over back-gated nanosheets
  Acta Phys.-Chim. Sin., 34(2018)(3)233-234

  10.3866/PKU.WHXB201708301
 1. Xuejun Xu, Qiang Fu*, Lin Gan, Jing Zhu, Xinhe Bao*
  Interface-confined FeOx adlayers induced by metal support interaction in Pt/FeOx catalysts
  J. Phys. Chem. B, 122(2018)984-990

  10.1021/acs.jpcb.7b07644

Links

ad ad ad

Phone: +86 411 8468 6637
Fax: +86 411 8469 4447
Address: Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) Chinese Academy of Sciences (CAS) 457 Zhongshan Road,116023 Dalian P.R. China