Year from to by and IF >= Show Impact Factor     Search for 
Publications of the group in 2017 Back  
 1. Wu Haihua, Jiang Xiaole, Ye Yifan, Yan Chengcheng, Xie Songhai, Miao Shu, Wang Guoxiong*, Bao Xinhe*
  Nitrogen-doped carbon nanotube encapsulating cobalt nanoparticles towards efficient oxygen reduction for zinc–air battery
  Journal of Energy Chemistry, in press
  10.1016/j.jechem.2017.09.022
 1. Yifan Ye, Haobo Li, Fan Cai, Chengcheng Yan, Rui Si, Shu Miao, Yanshuo Li, Guoxiong Wang, and Xinhe Bao
  Two-Dimensional Mesoporous Carbon Doped with Fe-N Active Sites for Efficient Oxygen Reduction
  ACS Catalysis, 7(2017)7638-7646

  10.1021/acscatal.7b02101
 1. Jiao Deng, Haobo Li, Suheng Wang, Ding Ding, Mingshu Chen, Chuan Liu, Zhongqun Tian, KS Novoselov, Chao Ma, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Multiscale structural and electronic control of molybdenum disulfide foam for highly efficient hydrogen production
  Nature Communications, (2017)(8)14430

  10.1038/ncomms14430
 1. Xiangyu Meng, Dehui Deng*
  Two-dimensional materials for electrocatalytic water splitting
  Sci. Bull., in press
  10.1360/N972016-01409
 1. Jiao Deng, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Robust catalysis on two-dimensional materials encapsulating metals: concept, application and perspective
  Advanced materials, in press
 1. Dunfeng Gao, Yi Zhang, Zhiwen Zhou , Fan Cai, Xinfei Zhao, Wugen Huang, Yangsheng Li, Junfa Zhu, Ping Liu, Fan Yang, Guoxiong Wang, and Xinhe Bao
  Enhancing CO2 Electroreduction with the Metal–Oxide Interface
  J. Am. Chem. Soc., 139(2017)(16)5652-5655

  10.1021/jacs.7b00102
 1. Yifan Ye, Fan Cai, Chengcheng Yan, Yanshuo Li, Guoxiong Wang∗, Xinhe Bao∗
  Two-step pyrolysis of ZIF-8 functionalized with ammonium ferric citrate for efficient oxygen reduction reaction
  Journal of Energy Chemistry, (2017)

 1. Pierre Schwach, Xiulian Pan,* and Xinhe Bao*
  Direct Conversion of Methane to Value-Added Chemicals over Heterogeneous Catalysts: Challenges and Prospects
  Chem.Rev., 117(2017)8497−8520

  10.1021/acs.chemrev.6b00715
 1. Hao Chen, Yun Liu, Fan Yang*, Mingming Wei, Xinfei Zhao, Yanxiao Ning, Qingfei Liu, Yi Zhang, Qiang Fu, Xinhe Bao*
  The Active Phase of FeOx/Pt Catalysts in Low-Temperature CO Oxidation and PROX Reaction
  J. Phys. Chem. C, 121(2017)10398-10405;

  doi: 10.1021/acs.jpcc.7b01392
 1. Lijun Gao, Ying Wang, Haobo Li, Qihao Li, Na Ta, Lin Zhuang*, Qiang Fu*, Xinhe Bao
  Nickel nanocatalyst within h-BN shell for enhanced hydrogen oxidation reaction in alkaline electrolytes
  Chemical Science, (2017)

  DOI: 10.1039/C7SC01615H
 1. Yifan Ye, Fan Cai, Haobo Li, Haihua Wu, Guoxiong Wang, Yanshuo Li, Shu Miao, Songhai Xie, Rui Si, Jian Wang, Xinhe Bao
  Surface functionalization of ZIF-8 with ammonium ferric citrate toward high exposure of Fe-N active sites for efficient oxygen and carbon dioxide electroreduction
  Nano Energy, 38(2017)281-289

  10.1016/j.nanoen.2017.05.042
 1. Yong Wang, Wenhua Zhang, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Two-dimensional materials confining single atoms for catalysis
  Chin. J. Catal., in press
 1. Haobo Li, Jianping Xiao, Qiang Fu*, Xinhe Bao
  Confined catalysis under two-dimensional materials
  PNAS, 23(2017)5930-5934

  doi: 10.1073/pnas.1701280114
 1. Yuanli Hu, Mingrun Li, Guangjin Hou, Shutao Xu, Ke Gong, Xianchun Liu, Xiuwen Han, Xiulian Pan*, Xinhe Bao*
  The Role of Water in Adsorption and Diffusion of Methane within Nanoporous Silica Investigated by Hyperpolarized 129Xe and 1H PFG NMR Spectroscopy
  Nano Research, in press
 1. Yuanli Hu, Xiulian Pan*, Xiuwen Han, and Xinhe Bao*
  Displacement and Diffusion of Methane and Carbon Dioxide in SBA-15 Studied by NMR
  J. Phys. Chem. C, 121(2017)(4)2481-2486

 1. Hengchang Liu, Yuanhu Zhu*, Qinglong Meng, Xiaowei Lu, Shuang Kong, Zhiwei Huang, Peng Jiang, Xinhe Bao
  Role of the carrier gas flow rate in monolayer MoS2 growth by modified chemical vapor deposition
  Nano Research, 10(2017)(2)643-651

  10.1007/s12274-016-1323-3
 1. Shuang Kong, Tianmin Wu, Min Yuan, Zhiwei Huang, Qing-Long Meng, Qike Jiang, Wei Zhuang*, Peng Jiang*, Xinhe Bao*
  Dramatically enhanced thermoelectric performance of MoS2 by introducing MoO2 nanoinclusions
  Journal of Materials Chemistry A, 5(2017)2004-2011

  10.1039/c6ta10219k
 1. Dunfeng Gao, Hu Zhou, Fan Cai , Dongniu Wang, Yongfeng Hu, Bei Jiang, Wen-Bin Cai, Xiaoqi Chen, Rui Si, Fan Yang, Shu Miao, Jianguo Wang*, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*
  Switchable CO2 electroreduction via engineering active phases of Pd nanoparticles
  Nano Research, 10(2017)(6)2181–2191

 1. Fan Cai, Dunfeng Gao, Rui Si, Yifan Ye, Ting He, Shu Miao, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao
  Effect of metal deposition sequence in carbon-supported Pd–Pt catalysts on activity towards CO2 electroreduction to formate
  Electrochemistry Communications, 76(2017)1-5

 1. Dunfeng Gao, Fan Cai, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*
  Nanostructured heterogeneous catalysts for electrochemical reduction of CO2
  Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 3(2017)39-44

 1. Fan Cai, Dunfeng Gao, Hu Zhou, Guoxiong Wang*, Ting He, Huimin Gong, Shu Miao, Fan Yang, Jianguo Wang, Xinhe Bao*
  Electrochemical promotion of catalysis over Pd nanoparticles for CO2 reduction
  Chemical Science, 8(2017)2569-2573

 1. Qingfei Liu, Yun Liu, Haobo Li, Lulu Li , Dehui Deng, Fan Yang∗, Xinhe Bao*
  Towards the atomic-scale characterization of isolated iron sites confined in a nitrogen-doped graphene matrix
  Appl. Surf. Sci., 410(2017)111-116

  doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.03.090
 1. Aiyi Dong, Qiang Fu*, Mingming Wei, Xinhe Bao
  Graphene-metal interaction and its effect on the interface stability under ambient conditions
  Appl. Surf. Sci., 412(2017)262-270

 1. Jinlong Gong*, Xinhe Bao*
  Fundamental insights into interfacial catalysis
  Chemical Society Reviews, 46(2017)1770-1771

 1. Shuanghao Zheng, Xingyan Tang, Zhong-Shuai Wu*, Yuan-Zhi Tan, Sen Wang, Chenglin Sun, Hui-Ming Cheng, Xinhe Bao
  Arbitrary-Shaped Graphene-Based Planar Sandwich Supercapacitors on One Substrate with Enhanced Flexibility and Integration
  ACS Nano, (2017)(11)2171−2179

  10.1021/acsnano.6b08435
 1. Zhong-Shuai Wu*, Yuan-Zhi Tan, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Khaled Parvez, Jieqiong Qin, Xiaoyu Shi, Chenglin Sun, Xinhe Bao, Xinliang Feng*, Klaus Müllen*
  Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films Derived from Sulfur-Annulated Nanographene for Ultrahigh Volumetric Capacitance Micro-Supercapacitors
  J. Am. Chem. Soc., in press
  DOI: 10.1021/jacs.7b00805
 1. Shuanghao Zheng, Zhilin Li, Zhong-Shuai Wu*, Yanfeng Dong, Feng Zhou, Sen Wang, Qiang Fu, Chenglin Sun, Liwei Guo, Xinhe Bao
  High Packing Density Unidirectional Arrays of Vertically Aligned Graphene with Enhanced Areal Capacitance for High-Power Micro-Supercapacitors
  ACS Nano, in press
 1. Ting He, Guangjin Hou, Jinjing Li, Xianchun Liu, Shutao Xu, Xiuwen Han, Xinhe Bao*
  Highly selective methanol-to-olefin reaction on pyridine modified H-mordenite
  Journal of Energy Chemistry, in press
  10.1016/j.jechem.2017.02.004
 1. Mengmeng Sun, Qiang Fu*, Lijun Gao, Yanping Zheng, Yangyang Li, Mingshu Chen, Xinhe Bao
  Catalysis under shell: improved CO oxidation reaction confined in Pt@h-BN core-shell nanoreactors
  Nano Research, 10(2017)(4)1403-1412

  doi: 10.1007/s12274-017-1512-8
 1. Wei Wei, Caixia Meng, Qiang Fu*, Xinhe Bao
  Intercalation-etching of graphene on Pt(111) in H2 and O2 observed by in-situ low energy electron microscopy
  SCIENCE CHINA Chemistry, in press
  10.1007/s11426-017-9020-2
 1. Zhong-Shuai Wu*, Yijun Zheng, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Chenglin Sun, Khaled Parvez, Taichi Ikeda, Xinhe Bao, Klaus Müllen*, Xinliang Feng*
  Stacked-Layer Heterostructure Films of 2D Thiophene Nanosheets and Graphene for High-Rate All-Solid-State Pseudocapacitors with Enhanced Volumetric Capacitance
  Advanced materials, 29(2017)1602960

  DOI: 10.1002/adma.201602960
 1. Yun Liu, Fan Yang*, Yi Zhang, Jianping Xiao, Liang Yu, Qingfei Liu, Yanxiao Ning, Zhiwen Zhou, Hao Chen, Wugen Huang, Ping Liu & Xinhe Bao*
  Enhanced oxidation resistance of active nanostructures via dynamic size effect
  Nature Communications, in press
  doi:10.1038/ncomms14459
 1. Guofeng Zhao, Fan Yang, Zongjia Chen, Qingfei Liu, Yongjun Ji, Yi Zhang, Zhiqiang Niu, Junjie Mao, Xinhe Bao, Peijun Hu & Yadong Li
  Metal/oxide interfacial effects on the selective oxidation of primary alcohols
  Nature Communications, in press
  doi:10.1038/ncomms14039
 1. Jianping Xiao, Xiulian Pan,* Fan Zhang, Haobo Li and Xinhe Bao*
  Size-dependence of carbon nanotube confinement in catalysis
  Chemical Science, 8(2017)278-283

  DOI: 10.1039/C6SC02298G
 1. Shuo Mi, Tao Wei, Jianxue Sun, Peng Liu, Xiaohui Li, Qingqing Zheng, Ke Gong, Xianchun Liu, Xionghou Gao, Baojie Wang, Hongjuan Zhao, Honghai Liu, Baojian Shen*
  Catalytic function of boron to creating interconnected mesoporosity in microporous Y zeolites and its high performance in hydrocarbon cracking
  J. Catal., 347(2017)116–126

 1. Lizhi Yuan, Luhua Jiang*, Tianran Zhang, Guoxiong Wang, Suli Wang, Xinhe Bao, Gongquan Sun*
  Electrochemically synthesized freestanding 3D nanoporous silver electrode with high electrocatalytic activity
  Catalysis Science & Technology, 6(2017)7163-7171

 1. Xiaoqi Chen, Liang Yu, Suheng Wang, Dehui Deng*, and Xinhe Bao*
  Highly active and stable single iron site confined in graphene nanosheets for oxygen reduction
  Nano Energy, 32(2017)353–358

  http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2016.
 1. Qiang Fu*, Xinhe Bao
  Surface chemistry and catalysis confined under two-dimensional materials
  Chemical Society Reviews, 46(2017)1842-1874

  DOI: 10.1039/c6cs00424e

Links

ad ad ad

Phone: +86 411 8468 6637
Fax: +86 411 8469 4447
Address: Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) Chinese Academy of Sciences (CAS) 457 Zhongshan Road,116023 Dalian P.R. China