Year from to by and IF >= Show Impact Factor     Search for 
Publications of the group in 2018 Back  
 1. Lin Qiao, Huamin Zhang, Wenjing Lu, Chuanhai Xiao, Qiang Fu, Xianfeng Li*, Ivo F.J. Vankelecom
  Advanced porous membranes with slit-like selective layer for flow battery
  Nano Energy, 54(2018)(73-81)

  10.1016/j.nanoen.2018.10.003
 1. Min Hong, Pengfei Yang, Xiebo Zhou, Siqin Zhao, Chunyu Xie, Jianping Shi, Zhepeng Zhang, Qiang Fu, Yanfeng Zhang*
  Decoupling the interaction between wet-transferred MoS2 and graphite substrate by an interfacial water layer
  Advanced Materials Interfaces, in press
  10.1002/admi.201800641
 1. Xiaomin Zhang, Yuefeng Song, Fang Guan,Yingjie Zhou,Houfu Lv,Guoxiong Wang*,Xinhe Bao
  Enhancing electrocatalytic CO2 reduction in solid oxide electrolysis cell with Ce0.9Mn0.1O2d nanoparticles-modified LSCM-GDC cathode
  J. Catal., 359(2018)8-16

  10.1016/j.jcat.2017.12.027
 1. Hao Wu, Pengju Ren, Peng Zhao, Zhongmiao Gong, Xiaodong Wen, Yi Cui*, Qiang Fu*, Xinhe Bao
  Dynamic nanoscale imaging of enriched CO adlayer on Pt(111) confined under h-BN monolayer in ambient pressure atmospheres
  Nano Research, in press
 1. Pratteek Das, Qiang Fu, Xinhe Bao, Zhong-Shuai Wu*
  Recent Advances in the Preparation, Characterization, and Applications of Two-Dimensional Heterostructures for Energy Storage and Conversion
  Journal of Materials Chemistry A, in press
  10.1039/C8TA04618B
 1. Xiaomin Zhang, Yuefeng Song, Fang Guan, Yingjie Zhou, Houfu Lv, Qingxue Liu, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao
  (La0.75Sr0.25)0.95(Cr0.5Mn0.5)O3-δ-Ce0.8Gd0.2O1.9 scaffolded composite cathode for high temperature CO2 electroreduction in solid oxide electrolysis cell
  Journal of Power Sources, 400(2018)104-113

  10.1016/j.jpowsour.2018.08.017
 1. Xiaole Jiang, Haobo Li, Jianping Xiao, Dunfeng Gao, Rui Si, Fan Yang, Yanshuo Li*, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*
  Carbon dioxide electroreduction over imidazolate ligands coordinated with Zn(II) center in ZIFs
  Nano Energy, 50(2018)43-51

  10.1016/j.nanoen.2018.07.047
 1. Fang Guan, Xiaomin Zhang, Yuefeng Song, Yingjie Zhou, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*
  Effect of Gd0.2Ce0.8O1.9 nanoparticles on the oxygen evolution reaction of La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3‐δ anode in solid oxide electrolysis cell
  Chin. J. Catal., 39(2018)(9)1484–1492

  10.1016/S1872-2067(18)63118-3
 1. Jinhu Dong, Qiang Fu,* Zheng Jiang, Bingbao Mei, Xinhe Bao*
  Carbide supported Au catalysts for water gas shift reactions: a new territory for strong metal-support interaction effect
  J. Am. Chem. Soc., (2018)

  10.1021/jacs.8b08246
 1. Yuefeng Song, Zhiwen Zhou, Xiaomin Zhang, Yingjie Zhou, Huimin Gong, Houfu Lv, Qingxue Liu, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*
  Pure CO2 electrolysis over an Ni/YSZ cathode in a solid oxide electrolysis cell
  Journal of Materials Chemistry A, 6(2018)13661–13667

  10.1039/C8TA02858C
 1. Yuefeng Song, Xiaomin Zhang, Yingjie Zhou, Qike Jiang, Fang Guan, Houfu Lv, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*
  Promoting oxygen evolution reaction by RuO2 nanoparticles in solid oxide CO2 electrolyzer
  Energy Storage Materials, 13(2018)207–214

  10.1016/j.ensm.2018.01.013
 1. Zhigang Geng, Xiangdong Kong, Weiwei Chen, Hongyang Su, Yan Liu, Fan Cai,Guoxiong Wang*, and Jie Zeng*
  Oxygen Vacancies in ZnO Nanosheets Enhance CO2 Electrochemical Reduction to CO
  Angew. Chem.-Int. Edit., 57(2018)6054 –6059

  10.1002/anie.201711255
 1. Yunchuan Tu; Pengju Ren; Dehui Deng*; Xinhe Bao*
  Structural and electronic optimization of graphene encapsulating binary metal for highly efficient water oxidation
  Nano Energy, 52(2018)494-500

  10.1016/j.nanoen.2018.07.062
 1. Qingfei Liu, Nannan Han, Shengbai Zhang, Jijun Zhao* , Fan Yang*, Xinhe Bao*
  Tuning the structures of two-dimensional cuprous oxide confined on Au(111)
  Nano Research, (2018)

  10.1007/s12274-018-2109-6
 1. Feng Zhou; Haibo Huang; Chuanhai Xiao; Shuanghao Zheng; Xiaoyu Shi; Jieqiong Qin; Qiang Fu; Xinhe Bao; Xinliang Feng; Klaus Müllen; ZhongShuai Wu
  Electrochemically Scalable Production of Fluorine Modified Graphene for Flexible and High-Energy Ionogel-based Micro-supercapacitors
  J. Am. Chem. Soc., 140(2018)(26)8198–8205

 1. Lixin Liang, Guangjin Hou*, Xinhe Bao
  Measurement of proton chemical shift anisotropy in solid-state
  Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 93(2018)16-28

  10.1016/j.ssnmr.2018.04.002
 1. Qing-Long Meng, Hengchang Liu,Zhiwei Huang,Shuang Kong,Peng Jiang*,Xinhe Bao*
  Tailoring thermal conductivity of bulk graphene oxide by tuning the oxidation degree
  Chin. Chem. Lett., 29(2018)711–715

  10.1016/j.cclet.2017.10.028
 1. Shuang Kong,Tianmin Wu, Wei Zhuang*, Peng Jiang*,and Xinhe Bao*
  Realizing p‑Type MoS2 with Enhanced Thermoelectric Performance by Embedding VMo2S4 Nanoinclusions
  J. Phys. Chem. B, 122(2018)713−720

  10.1021/acs.jpcb.7b06379
 1. Xinhe Bao*
  Nano confinement and catalytic conversion of energy molecules
  Chinese Science Bulletin, 63(2018)(14)1266–1274

  10.1360/N972018-00441
 1. Siru Chen;Yanqiang Li;Zhihua Zhang; Qiang Fu*;Xinhe Bao
  The synergetic effect of h-BN shells and subsurface B in CoBx@h-BN nanocatalysts for enhanced oxygen evolution reactions
  Journal of Materials Chemistry A, (2018)10644–10648

  10.1039/c8ta02312c
 1. Yingjie Zhou, Zhiwen Zhou, Yuefeng Song,Xiaomin Zhang, Fang Guan, Houfu Lv, Qingxue Liu, Shu Miao, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*
  Enhancing CO2 electrolysis performance with vanadium-doped perovskite cathode in solid oxide electrolysis cell
  Nano Energy, 50(2018)43-51

  10.1016/j.nanoen.2018.04.054
 1. Mengmeng Sun, Yang Lv, Yujiang Song, Hao Wu, Guoxiong Wang, Hong Zhang, Mingshu Chen, Qiang Fu*, Xinhe Bao
  CO-tolerant PtRu@h-BN/C core-shell electrocatalysts for proton exchange membrane fuel cells
  Appl. Surf. Sci., 450(2018)244-250

  10.1016/j.apsusc.2018.04.170
 1. Siru Chen, Pan Li, Shutao Xu, Xiulian Pan, Qiang Fu* and Xinhe Bao
  Carbon doping of hexagonal boron nitride porous materials toward CO2 capture
  Journal of Materials Chemistry A, 6(2018)1832-1839

  10.1039/C7TA08515J
 1. Xinfei Zhao;Hao Chen;Hao Wu;Rui Wang;Cui Yi;Qiang Fu;Fan Yang*;Xinhe Bao
  Growth of Ordered ZnOStructures on Au(111) and Cu(111)
  Acta Phys.-Chim. Sin., 34(2018)1373-1380

  10.3866/PKU.WHXB201804131
 1. Xiaowei Lu, Omar Khatib, Xutao Du, Jiahua Duan, Wei Wei, Xianli Liu, Hans A. Bechtel, Mingtao Yan, Alexander Buyanin, Qiang Fu, Jianing Chen, Miquel Salmeron, Jie Zeng*, Markus B. Raschke*, Peng Jiang*, Xinhe Bao*
  Nano-imaging and correlation of electronic heterogeneity and crystal-chemistry in Bi2Se3 and Sb2Te3 nanocrystals
  Advanced Electronic Materials, 4(2018)1700377

  10.1002/aelm.201700377
 1. Yuyue Zhao, Huamin Zhang, Chuanhai Xiao, Lin Qiao, Qiang Fu, Xianfeng Li*
  Highly Selective Charged Porous Membranes with Improved Ion Conductivity
  Nano Energy, 48(2018)353-360

  10.1016/j.nanoen.2018.03.070
 1. Mengmeng Sun, Jinchao Dong, Yang Lv, Siqin Zhao, Caixia Meng, Yujiang Song, Guoxiong Wang, Jianfeng Li*, Qiang Fu*, Zhongqun Tian, Xinhe Bao
  Pt@h-BN core-shell fuel cell electrocatalysts with electrocatalysis confined under outer shells
  Nano Research, 11(2018)(6)3490-3498

  10.1007/s12274-018-2029-5
 1. Tingting Cui, Jinhu Dong, Xiulian Pan*, Tie Yu, Qiang Fu, Xinhe Bao*
  Enhanced hydrogen evolution reaction over molybdenum carbide nanoparticles confined inside single-walled carbon nanotubes
  Journal of Energy Chemistry, in press
  /10.1016/j.jechem.2018.03.006
 1. Caixia Meng, Yifan Li, Hao Wu, Wei Wei, Yanxiao Ning, Yi Cui, Qiang Fu*, Xinhe Bao
  Structural transformation of h-BN overlayers on Pt (111) in oxidative atmospheres
  Phys. Chem. Chem. Phys., 20(2018)11013 - 11020

  DOI: 10.1039/C8CP00877A
 1. Qingfei Liu, Yanxiao Ning, Wugen Huang, Qiang Fu, Fan Yang*, Xinhe Bao
  Origin of the thickness-dependent oxidation of ultrathin Cu films on Au(111)
  J. Phys. Chem. C, 122(2018)8364–8372

  doi: 10.1021/acs.jpcc.8b00460
 1. Qiang Fu*, Peter Schaaf*
  Preface - Proceedings ICASS 2017
  Appl. Surf. Sci., 447(2018)617

  doi: 10.1016/j.apsusc.2018.03.222
 1. Yuanhu Zhu, Jesus Carrete, Qinglong Meng, Zhiwei Huang, Natalio Mingo, Peng Jiang*, Xinhe Bao*
  Independently Tuning the Power Factor and Thermal Conductivity of SnSe via Ag2S Addition and Nanostructuring
  Journal of Materials Chemistry A, 6(2018)7959–7966

 1. Xiaowei Lu, Qunqing Hao, Mengjia Cen, Guanhua Zhang, Julong Sun, Libang Mao, Tun Cao*, Chuanyao Zhou*, Peng Jiang*, Xueming Yang, Xinhe Bao*
  Observation and Manipulation of Visible Edge Plasmons in Bi2Te3 Nanoplates
  Nano Letters, 18(2018)2879−2884

 1. Mingtao Yan, Xiaojian Tan, Zhiwei Huang, Guoqiang Liu, Peng Jiang*, Xinhe Bao*
  Synergetic optimization of electronic and thermal transport for high-performance thermoelectric GeSe-AgSbTe2 alloy
  Journal of Materials Chemistry A, 6(2018)8215–8220

  10.1039/c8ta01393d
 1. Chengcheng Yan, Haobo Li, Yifan Ye, Haihua Wu, Fan Cai, Rui Si, Jianping Xiao, Shu Miao, Songhai Xie, Fan Yang, Yanshuo Li, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*
  Coordinatively unsaturated nickel-nitrogen sites towards selective and high-rate CO2 electroreduction
  Energy Environ. Sci., (2018)1204-1210

 1. Wei Wei, Jie Meng, Caixia Meng, Yanxiao Ning, Qunxiang Li, Qiang Fu*, and Xinhe Bao*
  Abnormal growth kinetics of h-BN epitaxial monolayer on Ru(0001) enhanced by subsurface Ar species
  Appl. Phys. Lett., 112(2018)171601

  doi: 10.1063/1.5021326
 1. Shaolong Jiang, Min Hong, Wei Wei, Liyun Zhao, Na Zhang, Zhepeng Zhang, Pengfei Yang, Nan Gao, Xiebo Zhou, Chunyu Xie, Jianping Shi, Yahuan Huan, Lianming Tong, Jijun Zhao, Qing Zhang, Qiang Fu*, Yanfeng Zhang*
  Direct synthesis and in situ characterization of monolayer parallelogrammic rhenium diselenide on gold foil
  Communications Chemistry, 1(2018)(17)1-8

  doi: 10.1038/s42004-018-0010-6
 1. Dunfeng Gao, Hu Zhou, Fan Cai, Jianguo Wang, Guoxiong Wang, and Xinhe Bao
  Pd-Containing Nanostructures for Electrochemical CO2 Reduction Reaction
  ACS Catalysis, 8(2018)1510-1519

  10.1021/acscatal.7b03612
 1. Qiang Fu*
  Field effect modulation of surface catalysis over back-gated nanosheets
  Acta Phys.-Chim. Sin., 34(2018)(3)233-234

  10.3866/PKU.WHXB201708301
 1. Xuejun Xu, Qiang Fu*, Lin Gan, Jing Zhu, Xinhe Bao*
  Interface-confined FeOx adlayers induced by metal support interaction in Pt/FeOx catalysts
  J. Phys. Chem. B, 122(2018)984-990

  10.1021/acs.jpcb.7b07644
 1. Yuanli Hu, Mingrun Li, Guangjin Hou, Shutao Xu, Ke Gong, Xianchun Liu, Xiuwen Han, Xiulian Pan*, Xinhe Bao*
  The Role of Water in Adsorption and Diffusion of Methane within Nanoporous Silica Investigated by Hyperpolarized 129Xe and 1H PFG NMR Spectroscopy
  Nano Research, 11(2018)(1)360-369

  DOI 10.1007/s12274-017-1638-8

Links

ad ad ad

Phone: +86 411 8468 6637
Fax: +86 411 8469 4447
Address: Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) Chinese Academy of Sciences (CAS) 457 Zhongshan Road,116023 Dalian P.R. China