Nano and Interfacial Catalysis Group

Dr. Xiaonwei Lu

Associate Professor
Dalian National Laboratory for Clean Energy
Dalian Institute of Chemical Physics
Chinese Academy of Sciences
457 Zhongshan Road, 116023 Dalian, China
Email: xwlu@dicp.ac.cn

EDUCATION AND WORK EXPERIENCE

2019-Present  Associate Professor, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences.

2013-2019  Ph.D. in Physical Chemistry, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

2009-2013  B.S. in Chemical engineering and technology, Chongqing University


RESEARCH INTERESTS

Thermoelectric materials; Near-field optics; Long-wavelength infrared/Terahertz detectors; Flexible sensors.


REPRESENTATIVE PUBLICATIONS

1. Xiaowei Lu, Peng Jiang* and Xinhe Bao*. Phonon-enhanced photothermoelectric effect in SrTiO3 ultra-broadband photodetector. Nature Communications, 10, 138 (2019).

2. Xiaowei Lu; Lin Sun; Peng Jiang*; Xinhe Bao*; Progress of photodetectors based on the photothermoelectric effect, Advanced Materials, 31, 1902044 (2019)

3. Xiaowei Lu#, Qunqing Hao#, Mengjia Cen, Guanhua Zhang, Julong Sun, Libang Mao, Tun Cao*, Chuanyao Zhou*, Peng Jiang*, Xueming Yang and Xinhe Bao*. Observation and manipulation of visible edge plasmons in Bi2Te3 nanoplates. Nano Letters, 18, 2879–2884 (2018). (#co-first author)

4. Xiaowei Lu#, Omar Khatib#, Xutao Du#, Jiahua Duan, Wei Wei, Xianli Liu, Hans A. Bechtel, Fausto D'Apuzzo, Mingtao Yan, Alexander Buyanin, Qiang Fu, Jianing Chen, Miquel Salmeron, Jie Zeng*, Markus B. Raschke*, Peng Jiang*, Xinhe Bao*. Nanoimaging of electronic heterogeneity in Bi2Se3 and Sb2Te3 nanocrystals. Advanced Electronic Materials, 4, 1700377 (2018).

5. Huimin Zhang#, Ding Zhang#, Xiaowei Lu#, Chong Liu, Guanyu Zhou, Xucun Ma, Lili Wang*, Peng Jiang*, Qi-Kun Xue, Xinhe Bao*. Origin of charge transfer and enhanced electron-phonon coupling in single unit-cell FeSe films on SrTiO3. Nature Communications, 8, 214 (2017).

6. Min Yuan, Lin Sun, Xiaowei Lu, Peng Jiang*, Xinhe Bao*. Enhancing the thermoelectric performance of Cu–Ni alloys by introducing carbon nanotubes. Materials Today Physics, 16, 100311 (2021).

7. Hengchang Liu, Yuanhu Zhu*, Qinglong Meng, Xiaowei Lu, Shuang Kong, Zhiwei Huang, Peng Jiang, Xinhe Bao. Role of the carrier gas flow rate in monolayer MoS2 growth by modified chemical vapor deposition. Nano Research, 10, 643-651 (2017).

8. Qing-Long Meng, Hengchang Liu, Zhiwei Huang, Shuang Kong. Xiaowei Lu, Patrick Tomkins, Peng Jiang*, Xinhe Bao*. Mixed conduction properties of pristine bulk graphene oxide. Carbon, 101, 338-344 (2016).

9. Qing-Long Meng, Shuang Kong, Zhiwei Huang, Yuanhu Zhu, Hengchang Liu, Xiaowei Lu, Peng Jiang*, and Xinhe Bao*. Simultaneous enhancement in the power factor and thermoelectric performance of copper sulfide by In2S3 doping. Journal of Materials Chemistry A, 4, 12624-12629 (2016).


上一条:Dr. Feng Jiao 下一条:Dr. Yuefeng Song

关闭