Nano and Interfacial Catalysis Group

Dr. Yanxiao Ning
2019-09-21 16:34:03

Dr. Yanxiao Ning

 

Associate Professor

Dalian Institute of Chemical Physics (DICP)

Chinese Academy of Sciences (CAS)

457 Zhongshan Road, 116023 Dalian, P.R. China

Email: yxning@dicp.ac.cn

Tel: +86-15998685390

 

EDUCATION AND WORK EXPERIENCE:

2000-2004  Beijing Normal University (BNU), Physics, Bachelor of Science.

2004-2010  Institute of Physics (IOP), Chinese Academy of Sciences, Condensed matter physics, Doctor of Science.

2010-2013  Dalian Institute of Chemical Physics (DICP), Chinese Academy of Sciences, Physical chemistry, Postdoctor.

2013-2014  Dalian Institute of Chemical Physics (DICP), Chinese Academy of Sciences, Assistant Professor.

Since 2014 Dalian Institute of Chemical Physics (DICP), Chinese Academy of Sciences, Associate Professor.

 

RESEARCH INTERESTS:

Model catalyst of mixed oxide and clusters; Interface confinement effect; In situ characterization; Low temperature scanning tunneling microscopy.

 

REPRESENTATIVE PUBLICATIONS:

1. Luo, Xuda; Sun, Xiaoyuan; Yi, Zhiyu; Lin, Le; Ning, Yanxiao*; Fu, Qiang*; Bao, Xinhe; Periodic Arrays of Metal Nanoclusters on Ultrathin Fe-Oxide Films Modulated by Metal-Oxide Interactions, JACS Au, 2023, 3, 176-184.

2. Yi, Zhiyu#; Lin, Le#; Luo, Xuda; Ning, Yanxiao*; Fu, Qiang*; Oxide-Metal Interaction Probed by Scanning Tunneling Microscope Manipulation of Cr2O7 Clusters on Au(111), J. Phys. Chem. Lett., 2023, 14, 2163-2170.

3. Yi, Zhiyu; Lin, Le; Luo, Xuda; Ning, Yanxiao*; Fu, Qiang*; Enhanced Reducibility of Well-defined Cr Oxide Nanostructures on Au(111) through Zn Doping, Appl. Surf. Sci., 2023, 610, 155361.

4. Yi, Zhiyu#; Lin Le#; Chang Yuan; Luo Xuda; Gao Junfeng; Mu Rentao; Ning Yanxiao*; Fu Qiang*; Bao Xinhe*; Dynamic Transformation between Bilayer Islands and Dinuclear Clusters of Cr Oxide on Au(111) through Environment and Interface Effects, Proc. Natl. Acad. Sci., U.S.A., 2022, 119, e2120716119.

5. Ning, Yanxiao; Li, Yifan; Wang, Chao; Li, Rongtan; Zhang, Fengfeng; Zhang, Shenjin; Wang, Zhimin; Yang, Feng; Zong, Nan; Peng, Qinjun; Xu, Zuyan; Wang, Xiaoyang; Li, Rukang; Breitschaft, Martin; Hagen, Sebastian; Schaff, Oliver; Fu, Qiang*; Bao, Xinhe*; Tunable Deep Ultraviolet Laser Based Near Ambient Pressure Photoemission Electron Microscope for Surface Imaging in the Millibar Regime, Rev. Sci. Instrum., 2020, 91, 113704.

6. Ning, Yanxiao; Fu, Qiang*; Li, Yifan; Zhao, Siqin; Wang, Chao; Breitschaft, Martin; Hagen, Sebastian; Schaff, Oliver; Bao, Xinhe; A Near Ambient Pressure Photoemission Electron Microscope (NAP-PEEM), Ultramicroscopy, 2019, 200, 105-110.

7. Liu, Yun#; Ning, Yanxiao#; Yu, Liang; Zhou, Zhiwen; Liu, Qingfei; Zhang, Yi; Chen, Hao; Xiao, Jianping; Liu, Ping; Yang, Fan*; Bao, Xinhe*; Structure and Electronic Properties of Interface-Confined Oxide Nanostructures, ACS Nano, 2017, 11, 11449-11458.

 

上一条:Prof. Rentao Mu

关闭

Members