Year From ~ Title
Author Journals    
  Result: 63 theses.
  63

  Three-dimensionally hierarchical MoS2/graphene architecture for highperformance hydrogen evolution reaction

  Xiangyu Meng, Liang Yu, Chao Ma, Bing Nan, Rui Si, Yunchuan Tu, Jiao Deng, Dehui Deng∗, Xinhe Bao∗

   Nano Energy, 61(2019) 611-616 

  62

  Room-temperature electrochemical water–gas shift reaction for high purity hydrogen production

  Xiaoju Cui, Hai-Yan Su, Ruixue Chen, Liang Yu, Jinchao Dong, Chao Ma, Suheng Wang, Jianfeng Li, Fan Yang , Jianping Xiao, Mengtao Zhang, Ding Ma, Dehui Deng, Donghui Zhang, Zhongqun Tian, Xinhe Bao

   Nature Communications, 10(2019) (86) 1-8 

  61

  Direct Methane Conversion under Mild Condition by Thermo-, Electro-, or Photocatalysis

  Xianguang Meng, Xiaoju Cui, N. Pethan Rajan, Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao

   Chem, 5(2019) 2296–2325 

  60

  Confinement Catalysis with 2D Materials for Energy Conversion

  Lei Tang, Xianguang Meng, Dehui Deng*, Xinhe Bao

   Advanced materials, 1901996(2019) 1-16 

  59

  Catalysis with Two-Dimensional Materials Confining Single Atoms: Concept, Design, and Applications

  Yong Wang, Jun Mao, Xianguang Meng, Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

   Chemical Reviews, 119(2019) 1806-1854 

  58

  Zero-Quantum Homonuclear Recoupling Symmetry Sequences in Solid-State Fast MAS NMR Spectroscopy

  Yi Ji, Lixin Liang, Changmiao Guo, Xinhe Bao, Tatyana Polenova, Guangjin Hou*

   Acta Physico-Chimica Sinica, 35(2019) 1-9 

  57

  Structural investigation of interlayer-expanded zeolite by hyperpolarized 129Xe and 1H NMR spectroscopy

  Zhenchao Zhao, Xin Li, Shihan Li, Shutao Xu,*, Xinhe Bao, Yilmaz Bilge, Parvulescu Andrei-Nicolae, Müller Ulrich, Weiping Zhang*

   Microporous and Mesoporous Materials, 288(2019) 109555 

  56

  Insights into the Site-Selective Adsorption of Methanol and Water in Mordenite Zeolite by 129Xe NMR Spectroscopy

  Ke Gong, Feng Jiao, Yuxiang Chen, Xianchun Liu, Xiulian Pan, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Guangjin Hou*

   Journal of Physical Chemistry C, 123(2019) 17368-17374 

  55

  Identification of different carbenium ion intermediates in zeolites with identical chabazite topology via 13C–13C through-bond NMR correlations 

  Dong Xiao, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Guangjin Hou, Frédéric Blanc*

   RSC Advances, 9(2019) 12415 

  54

  The Road Towards Planar Microbatteries and Micro-Supercapacitors: From 2D to 3D Device Geometries

  Shuanghao Zheng, Xiaoyu Shi, Pratteek Das, Zhong-Shuai Wu*, Xinhe Bao

   Advanced materials, 31(2019) 1900583 

  53

  Shape-tailorable high-energy asymmetric microsupercapacitors based on plasma reduced and nitrogen-doped graphene oxide and MoO2 nanoparticles 

  Liangzhu Zhang, Zhiqiang Chen, Shuanghao Zheng, Si Qin, Jiemin Wang, Cheng Chen, Dan Liu*, Lifeng Wang, Guoliang Yang, Yuyu Su, Zhong-Shuai Wu*, Xinhe Bao, Joselito Razal, Weiwei Lei*

   Journal of Materials Chemistry A, 7(2019) 14328 

  52

  Scalable fabrication of printed Zn//MnO2 planar micro-batteries with high volumetric energy density and exceptional safety

  Xiao Wang, Shuanghao Zheng, Feng Zhou, Jieqiong Qin, Xiaoyu Shi, Sen Wang, Chenglin Sun, Xinhe Bao, Zhong-Shuai Wu∗

   Natianal Science Review, 6(2019) 1-9 

  51

  One-Step Scalable Fabrication of Graphene-Integrated Micro-Supercapacitors with Remarkable Flexibility and Exceptional Performance Uniformity 

  Xiaoyu Shi, Feng Zhou, Jiaxi Peng, Ren’an Wu, Zhong-Shuai Wu*, Xinhe Bao

   Advanced Functional Materials, 29(2019) 1902860 

  50

  Ionic liquid pre-intercalated MXene films for ionogel-based flexible micro-supercapacitors with high volumetric energy density

  Shuanghao Zheng, Chuanfang (John) Zhang, Feng Zhou, Yanfeng Dong, Yanfeng Dong, Valeria Nicolosi, Zhong-Shuai Wu*, Xinhe Bao

   Journal of Materials Chemistry A, 7(2019) 9478-9785 

  49

  Graphene aerogel derived compact films for ultrafast and high-capacity aluminum ion batteries

  Haibo Huang, Feng Zhou, Xiaoyu Shi, Jieqiong Qin, Zhigang Zhang, Xinhe Bao, Zhong-Shuai Wu*

   Energy Storage Materials, 23(2019) 664-669 

  48

  Free-standing integrated cathode derived from 3D graphene/carbon nanotube aerogels serving as binder-free sulfur host and interlayer for ultrahigh volumetric-energy-density lithiumesulfur batteries 

  Haodong Shi, Xuejun Zhao, Zhong-Shuai Wua∗, Yanfeng Dong, Pengfei Lu, Jian Chen, Wencai Ren, Hui-Ming Cheng, Xinhe Bao

   Nano Energy, 60(2019) 743-751 

  47

  All-Solid-State Planar Sodium-Ion Microcapacitors with Multidirectional Fast Ion Diffusion Pathways

  Shuanghao Zheng, Sen Wang, Yanfeng Dong, Feng Zhou, Jieqiong Qin, Xiao Wang, Feng Su, Chenglin Sun, Zhong-Shuai Wu,* Hui-Ming Cheng and Xinhe Bao

   2D Materials, 1902147(2019) 1-9 

  46

  2D mesoporous MnO2 nanosheets for high-energy asymmetric microsupercapacitors in water-in-salt gel electrolyte

  Jieqiong Qin, Sen Wang, Feng Zhou, Pratteek Das, Shuanghao Zheng, Chenglin Sun, Xinhe Bao, Zhong-Shuai Wu*

   Energy Storage Materials, 18(2019) 397-404 

  45

  Selective conversion of syngas to propane over ZnCrO x -SSZ-39 OX-ZEO catalysts 

  Gen Li, Feng Jiao, Dengyun Miao, Yong Wang, Xiulian Pan∗, Toshiyuki Yokoi, Xiangju Meng , Feng-Shou Xiao, Andrei-Nicolae Parvulescu, Ulrich Müller, Xinhe Bao∗

   Journal of Energy Chemistry, 36(2019)141-147 

  44

  Progress of Photodetectors Based on the Photothermoelectric Effect

  Xiaowei Lu, Lin Sun, Peng Jiang*, Xinhe Bao*

   Advanced materials, 31(2019)1902044(1-26) 

  43

  Enhanced CO2 Methanation Activity of Ni/Anatase Catalyst by Tuning Strong Metal−Support Interactions

  Jian Li, Yaping Lin, Xiulian Pan,* Dengyun Miao, Ding Ding, Yi Cui, Jinhu Dong, Xinhe Bao*

   ACS Catalysis, 9(2019)6342-6348 

  42

  Carbon dioxide hydrogenation to light olefins over ZnO-Y2O3 and SAPO-34 bifunctional catalysts

  Jian Li, Tie Yu, Dengyun Miao, Xiulian Pan*, Xinhe Bao*

   Catalysis Communications, 129(2019) 105711 

  41

  Interface-confined triangular FeOx nanoclusters on Pt(111)

  Zhiwen Zhou, Ping Liu*, Fan Yang*, Xinhe Bao

   Journal of Chemical Physics, 151(2019)(21)214704(1-10) 

  40

  Modulating the surface defects of titanium oxides and consequent reactivity of Pt catalysts

  Yanan Wang, Sihang Liu, Chunlei Pei, Qiang Fu, Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu*, Jinlong Gong*

   Chemical Science, 10(2019)10531-10536 

  39

  In Situ Investigation of Reversible Exsolution/Dissolution of CoFe Alloy Nanoparticles in a Co-Doped Sr2Fe1.5Mo0.5O6−δ Cathode for CO2 Electrolysis 

  Houfu Lv, Le Lin, Xiaomin Zhang, Yuefeng Song, Hiroaki Matsumoto, Chaobin Zeng,Na Ta, Wei Liu, Dunfeng Gao, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Advanced materials, 1906193(2019) 1-9 

  38

  Interfacial enhancement by-Al2O3 of electrochemical oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene in solid oxide electrolysis cells.

  Yuefeng Song, Le Lin, Weicheng Feng, Xiaomin Zhang, Qiao Dong, Xiaobao Li, Houfu Lv, Qingxue Liu, Fan Yang, Zhi Liu, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Angewandte Chemie-International Edition, 58(2019) 16043 

  37

  A Near Ambient Pressure Photoemission Electron Microscope (NAP-PEEM)

  Yanxiao Ning, Qiang Fu,* Yifan Li, Siqin Zhao, Chao Wang, Martin Breitschaft, Sebastian Hagen, Oliver Schaff and Xinhe Bao

   Ultramicroscopy, 200(2019)105-110 

  36

  Controlled growth of uniform two-dimensional ZnO overlayers on Au(111) and surface hydroxylation

  Hao Wu, Qiang Fu*, Yifan Li, Yi Cui, Rui Wang, Nan Su, Le Lin, Aiyi Dong, Yanxiao Ning, Fan Yang and Xinhe Bao

   Nano Research, 9(2019)2348-2354 

  35

  Rational Approach to Guest Confinement inside MOF Cavities for Low-Temperature Catalysis

  Tiesheng Wang, Lijun Gao, Jingwei Hou, Servann J. A. Herou, James T. Griffiths, Weiwei Li, Jinhu Dong, Song Gao, Maria-Magdalena Titirici, R. Vasant Kumar, Anthony K. Cheetham, Xinhe Bao, Qiang Fu* and Stoyan K. Smoukov*

   Nature Communications, 10(2019)1340-1348 

  34

  Oxygen Evolution Reaction over the Au/YSZ Interface at High Temperature

  Yuefeng Song, Si Zhou, Qiao Dong, Yangsheng Li, Xiaomin Zhang, Na Ta, Zhi Liu, Jijun Zhao, Fan Yang, Guoxiong Wang* and Xinhe Bao*

   Angewandte Chemie-International Edition, 58(2019)(14)4617-4621 

  33

  Photo-assisted methanol synthesis via CO2reduction under ambient pressure over plasmonic Cu/ZnO catalysts

  Zhou-jun Wang, Hui Song, Hong Pang, Yanxiao Ning, Thang DuyDao, Zhuan Wang, Hailong Chen, Yuxiang We

   APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 250(2019)(5)10-16 

  32

  Fe1(OH)x-Pt Single-Interfacial-Site Catalyst Exhibits Exceptionally High

  Xinhe Bao*

   ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA, 35(2019)0001-0009 

  31

  Infiltration of Ce 0.8 Gd 0.2 O 1.9 nanoparticles on Sr 2 Fe 1.5 Mo 0.5 O 6- δcathode for CO 2 electroreduction in solid oxide electrolysis cell

  Houfu Lv, Yingjie Zhou, Xiaomin Zhang, Yuefeng Song, Qingxue Liu, Guoxiong Wang* and Xinhe Bao*

   Journal of Energy Chemistry, 35(2019) 71-78  

  30

  A highly active and stable Pd/B-doped carbon catalyst for the hydrogenation of 4-carboxybenzaldehyde

  Kai Tie, Xiulian Pan*, Tie Yu, Pan Li, Limin He and Xinhe Bao*

   Journal of Energy Chemistry,   31(2019) 154-158

  29

  Activation of CO and surface carbon species for conversion of syngas to light olefins on ZnCrOx-Al2O3 catalysts

  Yangyang Li, Jun Hu, Jie Xu, Yanping Zheng, Mingshu Chen*, Huilin Wan, Qiang Fu, Fan Yang, Xinhe Bao

   Applied Surface Science,   494(2019)353-360

  28

  Interface-controlled synthesis of CeO2(111) and CeO2(100) and their structural transition on Pt(111)

  Yi Zhang, Wei Feng, Fan Yang* and Xinhe Bao*

   Chinese Journal of Catalysis,   40(2019)204–213

  27

  Growth and structures of monolayer and bilayer CeOx nanostructures on Au(111)

  Yi Zhang, Fan Yang* and Xinhe Bao

   Surface Science,   679(2019) 31-36

  26

  Ultrahigh-Voltage Integrated Micro-Supercapacitors with Designable Shapes and Superior Flexibility

  Xiaoyu Shi, Songfeng Pei, Feng Zhou, Wencai Ren*, Hui-Ming Cheng, Zhong-Shuai Wu* and Xinhe Bao

   Energy & Environmental Science,   12(2019)1534-1541

  25

  Confined microenvironment for catalysis control

  Qiang Fu*, Xinhe Bao

   Nature Catalysis, 2(2019)834-836 

  24

  Enhanced Methane Conversion to Olefins and Aromatics by H‑Donor Molecules under Nonoxidative Condition

  Jianqi Hao, Pierre Schwach, Guangzong Fang, Xiaoguang Guo, Hailei Zhang, Hao Shen, Xin Huang, Daniel Eggart, Xiulian Pan*, Xinhe Bao*

   ACS Catalysis, 9(2019)(10)9045-9050 

  23

  Location determination of metal nanoparticles relative to a metal-organic framework

  Yu-Zhen Chen, Bingchuan Gu, Takeyuki Uchida, Jiandang Liu, Xianchun Liu, Bang-Jiao Ye, Qiang Xu, Hai-Long Jiang*

   Nature Communications, 10(2019)3462(1-10) 

  22

  Photo- and thermo-coupled electrocatalysis in carbon dioxide and methane conversion

  Deren Yang, Guoxiong Wang* and Xun Wang*

   SCIENCE CHINA Chemistry, 62(2019)(10)1369-1373  

  21

  Revealing the Highly Catalytic Performance of Spinel CoMn2O4 for Toluene Oxidation: Involvement and Replenishment of Oxygen Species Using In Situ Designed-TP Techniques

  Cui Dong, Zhenping Qu*, Yuan Qin, Qiang Fu, Hongchun Sun and Xiaoxiao Duan

   ACS Catalysis, 9(2019)6698−6710 

  20

  Surface and Subsurface Structures of the Pt−Fe Surface Alloy on Pt(111)

  Hao Chen, Rui Wang, Rong Huang, Changbao Zhao, Yangsheng Li, Zhongmiao Gong, Yunxi Yao, Yi Cui*, Fan Yang*, Xinhe Bao

   JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 123(2019) 17225−17231 

  19

  Scalable and Economic Synthesis of High-Performance Na3V2(PO4)2F3 by a Solvothermal-ball-milling Method

  Hongming Yi, Le Lin, Moxiang Ling, Zhiqiang Lv, Rui Li, Qiang Fu, Huamin Zhang, Qiong Zheng*, Xianfeng Li

   ACS Energy Letter, 4(2019)1565-1571 

  18

  High-Temperature CO2 Electrolysis in Solid Oxide Electrolysis Cells: Developments, Challenges, and Prospects

  Yuefeng Song, Xiaomin Zhang, Kui Xie, Guoxiong Wang* and Xinhe Bao*

   Advanced materials, (2019)1902033(1-18)  

  17

  Activation and Spillover of Hydrogen on Sub‐1 nm Palladium Nanoclusters Confined within Sodalite Zeolite for the Semi‐Hydrogenation of Alkynes

  Shuai Wang, Zhijian Zhao, Xin Chang, Jiubing Zhao, Hao Tian, Chengsheng Yang, Mingrun Li, Qiang Fu, Rentao Mu* and Jinlong Gong*

   ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 58(2019)7668-7672  

  16

  High-Quality Gasoline Directly from Syngas by Dual Metal Oxide–Zeolite (OX-ZEO) Catalysis

  Na Li, Feng Jiao, Xiulian Pan*, Yuxiang Chen, Jingyao Feng, Gen Li and Xinhe Bao*

   ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 58(2019)7400-7404 

  15

  In situ exsolved FeNi3 nanoparticles on nickel doped Sr2Fe1.5Mo0.5O6d perovskite for efficient electrochemical CO2 reduction reaction

  Houfu Lv, Le Lin, Xiaomin Zhang, Dunfeng Gao, Yuefeng Song, Yingjie Zhou, Qingxue Liu, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*

   Journal of Materials Chemistry A, 7(2019)11967  

  14

  Controlling epitaxial growth of h-BN on metal surfaces by near-surface dopants

  ​Controlling epitaxial growth of h-BN on metal surfaces by near-surface dopants

   Advanced Materials Interfaces, 6(2019)1801906(1-9) 

  13

  CO2 hydrogenation to methanol over Cu/CeO2 and Cu/ZrO2 catalysts: Tuning methanol selectivity via metal-support interaction

  Weiwei Wang, Zhenping Qu*, Lixin Song and Qiang Fu*

   Journal of Energy Chemistry, 40(2019)22-30 

  12

  Interface-controlled two-dimensional cuprous oxide structures

  Qingfei Liu, Wugen Huang, Fan Yang* and Xinhe Bao

   Scientia Sinica Chimica, 49(2019)1-8 

  11

  Toward Fundamentals of Confined Electrocatalysis in Nanoscale Reactors

  Haobo Li, Chenxi Guo, Qiang Fu and Jianping Xiao*

   Journal of Physical Chemistry Letters, 10(2019)533-539 

  10

  Phonon-enhanced photothermoelectric effect in SrTiO3 ultra-broadband photodetector

  Xiaowei Lu, Peng Jiang* and Xinhe Bao*

   Nature Communications,   10(2019)138-145

  9

  Transition metal-nitrogen sites for electrochemical carbon dioxide reduction reaction

  Chengcheng Yan, Long Lin, Guoxiong Wang* and Xinhe Bao*

   CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 40(2019)23-37 

  8

  CO and H2 activation over g-ZnO layers and w-ZnO(0001)

  Hao Chen, Le Lin, Yifan Li, Rui Wang, Zhongmiao Gong, Yi Cui, Yangsheng Li, Yun Liu, Xinfei Zhao, Wugen Huang, Qiang Fu, Fan Yang* and Xinhe Bao*

   ACS Catalysis, 9(2019)1373-1382 

  7

  Epitaxial Growth of h-BN on Templates of Various Dimensionalities in h-BN–graphene Material Systems

  Xin Chen, He Yang, Bin Wu*, Lifeng Wang, Qiang Fu, Yunqi Liu*

   Advanced materials, (2019)1805582(1-9) 

  6

  Two-dimensional circular platinum nanodendrites toward efficient oxygen reduction reaction and methanol oxidation reaction

  Huiyuan Liu, Jiaqi Qin, Siqin Zhao, Zhanming Gao, Qiang Fu and Yujiang Song*

   Electrochemistry Communications,   98(2019)53-57

  5

  Enhanced aromatic selectivity by the sheet-like ZSM-5 in syngas conversion

  Junhao Yang, Ke Gong, Dengyun Miao, Feng Jiao, Xiulian Pan*, Xiangju Meng , Fengshou Xiao and Xinhe Bao*

   Journal of Energy Chemistry,   35(2019)44-48

  4

  Size effects of ZnO nanoparticles in bifunctional catalysts for selective syngas conversion

  Na Li, Feng Jiao, Xiulian Pan*, Yi Ding, Jingyao Feng, Xinhe Bao*

   ACS Catalysis,   9(2019)960-966

  3

  Dynamic nanoscale imaging of enriched CO adlayer on Pt(111) confined under h-BN monolayer in ambient pressure atmospheres

  Hao Wu, Pengju Ren, Peng Zhao, Zhongmiao Gong, Xiaodong Wen, Yi Cui*, Qiang Fu*, Xinhe Bao

   Nano Research,   12(2019)(1)85-90

  2

  Improving CO2 electroreduction over ZIF-derived carbon doped with Fe-N sites by an additional ammonia treatment

  Chengcheng Yan, Yifan Ye, Long Lin, Haihua Wu, Qike Jiang, Guoxiong Wang* and Xinhe Bao

   Catalysis Today, 330(2019)252-258  

  1

  Enhanced hydrogen evolution reaction over molybdenum carbide nanoparticles confined inside single-walled carbon nanotubes

  Tingting Cui, Jinhu Dong, Xiulian Pan*, Tie Yu, Qiang Fu and Xinhe Bao*

   Journal of Energy Chemistry,   28(2019) 123–127

Links