Year From ~ Title
Author Journals    
  Result: 2 theses.
  2

  Operando surface science methodology reveals surface effect in charge storage electrodes

  ​Chao Wang, Yanxiao Ning, Haibo Huang, Shiwen Li, Chuanhai Xiao, Qi Chen,  Li Peng,  Shuainan Guo,  Yifan Li,  Conghui Liu,  Zhong-Shuai Wu,  Xianfeng Li, Liwei Chen, Chao Gao, Chuan Wu, Qiang Fu*

   National Science Reviews, 2020 

  1

  Activation of CO over ultrathin manganese oxide layers grown on Au(111)

  ​Yifan Li, Le Lin, Rentao Mu, Yijing Liu, Rankun Zhang, Chao Wang, Yanxiao Ning, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

   ACS Catalysis, 11(2021)849-857 

Links