Year From ~ Title
Author Journals    
  Result: 39 theses.
  39

  Enhancing CO2 Electroreduction to Methane with Cobalt Phthalocyanine and Zinc-Nitrogen-Carbon Tandem Catalyst

  Long Lin,Tianfu Liu, Jianping Xiao,Hefei Li, Pengfei Wei, Dunfeng Gao, Bing Nan, Rui Si, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Angewandte Chemie-International Edition, in press 

  38

  Reaction-induced strong metal-support interactions between metals and inert boron nitride nanosheets

  Jinhu Dong, Qiang Fu*, Haobo Li, Jianping Xiao, Bing Yang, Bingsen Zhang, Yunxing Bai, Tongyuan Song, Rankun Zhang, Lijun Gao, Jun Cai, Hui Zhang, Zhi Liu, Xinhe Bao

   Journal of the American Chemical Society, in press 

  37

  Oxidation -induced segregation of FeO on the Pd-Fe alloy surface

  Yangsheng Li, Bing Yang, Meihan Xia, Fan Yang*, Xinhe Bao

   Applied Surface Science, 525(2020)146484,DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.146484 

  36

  Synergetic enhancement of thermoelectric performance in a Bi0.5Sb1.5Te3/SrTiO3 heterostructure

  Xueying Wan, Zhengmao Liu, Lin Sun, Peng Jiang*, Xinhe Bao*.

   Journal of Material Chemistry A, 8(2020)(21)10839-10844 

  35

  Selective Synthesis of Benzene, Toluene, and Xylenes from Syngas

  Dengyun Miao, Yi Ding, Tie Yu, Jian Li, Xiulian Pan*, Xinhe Bao*

   ACS catalysis, 10(2020)(13)7389-7397 

  34

  Defect-mediated reactivity of Pt/TiO(2)catalysts: the different role of titanium and oxygen vacancies

  Quan Xiao, Yanan Wang, Zhi-Jian Zhao, Chenlei Pei, Sai Chen, Lijun Gao, Rentao Mu, Qiang Fu, Jinlong Gong*

   Science China: Chemistry, DOI: 10.1007/s11426-020-9798-2 

  33

  Atmosphere-Dependent Structures of Pt-Mn Bimetallic Catalysts

  Rankun Zhang, Siqin Zhao, Rentao Mu*, Qiang Fu*

   Journal of Physical Chemistry C, in press 

  32

  Controlling the Charge State and Adsorption Site of Single Alkali-Metal Atom

  Qiang Fu

   Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, doi: 10.3866/PKU.WHXB202006043 

  31

  Thin-film composite membrane breaking the trade-off between conductivity and selectivity for a flow battery

  Qing Dai, Zhiqiang Liu, Ling Huang, Chao Wang, Yuyue Zhao, Qiang Fu, Anmin Zheng*, Huamin Zhang, Xianfeng Li*

   Nature Communications, 11(2020)13 

  30

  Double-layer hybrid chainmail catalyst for high-performance hydrogen evolution

  ​Yunchuan Tu, Jiao Deng, Chao Ma, Liang Yu, Xinhe Bao, Dehui Deng*

   Nano Energy, 72(2020)104700 

  29

  Modulating electronic structure of graphene overlayers through electrochemical intercalation

  Siqin Zhao, Rentao Mu, Yanxiao Ning, Qiang Fu*, Xinhe Bao

   Applied Surface Science, 522(2020)146359 

  28

  Chain Mail for Catalysts

  Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

   Angewandte Chemie (International ed., DOI:10.1002/anie.202007604 

  27

  Pt-Decorated Ceria Enhances CO2 Electroreduction in Solid Oxide Electrolysis Cells

  Weicheng Feng, Yuefeng Song, Xiaomin Zhang, Houfu Lv, Qingxue Liu, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   ChemSusChem, DI 10.1002/cssc.202001002 

  26

  Atomic-Scale Insight into Exsolution of CoFe Alloy Nanoparticles in  La0.4Sr0.6Co0.2Fe0.7Mo0.1O3-delta with Efficient CO2 Electrolysis

  Houfu Lv, Tianfu Liu, Xiaomin Zhang, Yuefeng Song, Hiroaki Matsumoto, Na Ta, Chaobin Zeng, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Angewandte Chemie-International edition, DI 10.1002/anie.202006536 

  25

  Pd single site-anchored perovskite cathode for CO2 electrolysis in solid oxide electrolysis cells

  Yingjie Zhou, Le Lin, Yuefeng Song, Xiaomin Zhang, Houfu Lv, Qingxue Liu, Zhiwen Zhou, Na Ta, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*

   Nano Energy, 71(2020) 104598 

  24

  Tuning the activities of cuprous oxide nanostructures via the oxide-metal interaction

  Wugen Huang, Qingfei Liu, Zhiwen Zhou, Yangsheng Li, Yunjian Ling, Yong Wang, Yunchuan Tu, Beibei Wang, Xiaohong Zhou, Dehui Deng, Bo Yang, Yong Yang, Zhi Liu, Xinhe Bao, Fan Yang*

   Nature Communications, (2020) 

  23

  Tuning the activities of cuprous oxide nanostructures via the oxide-metal interaction

  Wugen Huang, Qingfei Liu, Zhiwen Zhou, Yangsheng Li, Yunjian Ling, Yong Wang, Yunchuan Tu, Beibei Wang, Xiaohong Zhou, Dehui Deng, Bo Yang, Yong Yang, Zhi Liu, Xinhe Bao, Fan Yang*

   Nature Communications, DI 10.1038/s41467-020-15965-8 

  22

  Distance Synergy of MoS2-Confined Rhodium Atoms for Highly Efficient Hydrogen Evolution

  Xiangyu Meng, Chao Ma, Luozhen Jiang, Rui Si, Xianguang Meng, Yunchuan Tu, Liang Yu*, Xinhe Bao, Dehui Deng*

   Angewandte Chemie-International Edition, DI 10.1002/anie.202003484 

  21

  Effect of pH on the catalytic performance of PtSn/B-ZrO2 in propane

  Zhonghai Ji*, Dengyun Miao, Lijun Gao, Xiulian Pan, Xinhe Bao

   Chinese Journal of Catalysis, 41(2020)719-729 

  20

  An investigation of Zr/Ce ratio influencing the catalytic performance of CuO/Ce1-xZrxO2 catalyst for CO2 hydrogenation to CH3OH

  Weiwei Wang, Zhenping Qu*, Lixin Song, Qiang Fu*

   Journal of Energy Chemistry, 47(2020) 18-28 

  19

  Dynamic Observation of In-plane h-BN/graphene Heterostructures Growth on Ni(111)

  Wei Wei, Jiaqi Pan, Chanan Euaruksakul, Yang Yang, Yi Cui*, Qiang Fu, Xinhe Bao*

   Nano Research, in press 

  18

  Interlayer decoupling in 30 degree twisted bilayer graphene quasicrystal

  Bing Deng, Binbin Wang, Ning Li, Rongtan Li, Yani Wang, Jilin Tang, Qiang Fu, Peng Gao*, Zhen Tian, Jiamin Xue*, Hailin Peng*

   ACS Nano, 14(2020) 1656−1664 

  17

  The Coalescence Behavior of Two-Dimensional Materials Revealed by Multiscale In Situ Imaging during Chemical Vapor Deposition Growth

  Zhu-Jun Wang, Jichen Dong, Linfei Li, Guocai Dong, Yi Cui, Raoul Blume, Cédric Barroo, Joost Frenken, Qiang Fu, Robert Schloegl, Feng Ding, Marc-Georg Willinger*

   ACS Nano, 14(2020) 1902-1918 

  16

  Step-confined thin film growth via near-surface atom migration

  Caixia Meng, Junfeng Gao, Rongtan Li, Yanxi Ning, Rentao Mu, Qiang Fu*, Xinhe Bao

   Nano Research, in press 

  15

  Wafer-scale single-crystal hexagonal boron nitride monolayers on Cu (111)

  Tse-An Chen, Chih-Piao Chuu, Chien-Chih Tseng, Chao-Kai Wen, H.-S. Philip Wong, Shuangyuan Pan, Rongtan Li, Tzu-Ang Chao, Wei-Chen Chueh, Yanfeng Zhang, Qiang Fu, Boris I. Yakobson*, Wen-Hao Chang*, Lain-Jong Li*

   Nature, 579(2020)219–223 

  14

  Glass-like electronic and thermal transport in crystalline cubic GeSe

  Mingtao Yan, Huiyuan Geng, Peng Jiang*, Xinhe Bao*

   Journal of Energy Chemistry, 45(2020) 83-90 

  13

  Probing into the multifunctional role of copper species and reaction pathway on copper-cerium-zirconium catalysts for CO2 hydrogenation to methanol using high pressure in situ DRIFTS

  Weiwei Wang; Zhenping Qu*, Lixin Song, Qiang Fu*

   Journal of Catalysis, 40(2020)22-30 

  12

  CO2 hydrogenation to methanol over Cu/CeO2 and Cu/ZrO2 catalysts: Tuning methanol selectivity via metal-support interaction

  Weiwei Wang, Zhenping Qu*, Lixin Song, Qiang Fu*

   Journal of Energy Chemistry, 40(2020)22-30 

  11

  Facile transformation of colloids into nanoparticles embedded within two-dimensional capping layers for advanced catalysis

  Lijun Gao, Na Ta, Jinhu Dong, Tongyuan Song, Siru Chen, Qiang Fu*

   ChemCatChem, 12(2020) 1-7 

  10

  In Situ Reconstruction of Hierarchical Sn-Cu/SnOx Core/Shell Catalyst for High-Performance CO2 Electroreduction

  Ke Ye, Zhiwen Zhou, Jiaqi Shao, Long Lin, Dunfeng Gao, Na Ta, Rui Si, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Angewandte Chemie-International Edition, 59(2020) 2-10 

  9

  Probing surface defects of ZnO using formaldehyde

  Yunjun Cao, Jie Luo, Wugen Huang, Yunjian Ling, Junfa Zhu, Wei-Xue Li*, Fan Yang*, Xinhe Bao

   Journal of Chemical Physics, 152(2020)074714 

  8

  The effect of Al3+ coordination structure on the propane dehydrogenation activity of Pt/Ga/Al2O3 catalysts

  Qinqin Yu, Tie Yu*, Hongyu Chen, Guangzong Fang, Xinhe Bao

   Journal of Energy Chimistry, 41(2020)93-99 

  7

  Active sites for H2 and H2O activation over bifunctional ZnO-Pt(111) model catalysts

  Nan Su, Rentao Mu, Hao Wu, Rankun Zhang, Siqin Zhao, Yifan Li, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

   Applied Surface Science, 503(2020)144204 

  6

  Electrodeposited Sn-based Catalysts for CO2 Electroreduction

  Ke Ye, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Chinese Journal of Structural Chemistry, 39(2020)206-213 

  5

  Visualizing formation of tungsten carbide model catalyst and its interaction with oxygen

  Caixia Meng, Rongtan Li, Yanxiao Ning, Anastassia Pavlovska, Ernst Bauer*, Qiang Fu*, Xinhe Bao

   ChemCatChem, 12(2020)1036-1045 

  4

  High-Valence Nickel Single-Atom Catalysts Coordinated to Oxygen Sites for Extraordinarily Activating Oxygen Evolution Reaction

  Yaguang Li, Zhong-Shuai Wu*, Pengfei lu, Xiao Wang, Wei Liu, Zhibo Liu, Jingyuan Ma, Wencai Ren, Zheng Jiang*, Xinhe Bao

   Advanced Science, 7(2020) 

  3

  C-C Bond Formation in Syngas Conversion over Zinc Sites Grafted on ZSM-5 Zeolite

  Yuxiang Chen, Ke Gong, Feng Jiao, Xiulian Pan*, Guangjin Hou, Rui Si, Xinhe Bao*

   Angewandte Chemie-International Edition, 59(2020)6529-6534 

  2

  Highly efficient H-2 production from H2S via a robust graphene-encapsulated metal catalyst

  Mo Zhang, Jing Guan, Yunchuan Tu, Shiming Chen, Yong Wang, Suheng Wang, Liang Yu, Chao Ma, Dehui Deng*, Xinhe Bao

   Energy & Environmental Science, 13(2020)119-126 

  1

  Substrate-Free and Shapeless Planar Micro-Supercapacitors 

  Pratteek Das, Xiaoyu Shi, Qiang Fu, Zhong-Shuai Wu*

   Advanced Functional Materials, 30(2020)1908758(1-10) 

Links