Year From ~ Title
Author Journals    
  Result: 14 theses.
  14

  Direct experimental detection of hydrogen radicals in non-oxidative methane catalytic reaction

  Jianqi Hao, Pierre Schwach, Lulu Li, Xiaoguang Guo, Junben Weng, Hailei Zhang, Hao Shen, Guangzong Fang, Xin Huang, Xiulian Pan*, Chunlei Xiao, Xueming Yang, Xinhe Bao*

   Journal of Energy Chemistry, 52(2021)372-376 

  13

  Achieving p-type conductivity in ZnO/Bi0.5Sb1.5Te3 composites

  Li Yin, Lin Sun, Peng Jiang*, Xinhe Bao*

   Journal of energy chemistry, 53(2021)163-167 

  12

  Interface-enhanced superconductivity in multi-grain (FeSe)η(SrTiO3)1-η composites

  Huimin Zhang, Wenfeng Dong, Qinglong Meng, Nan Yin, Zhengmao Liu, Xiaowei Lu, Binghui Ge, Yuanzhao Li, Quan Shi, Lili Wang*, Qikun Xue, Peng Jiang, Xinhe Bao

   Superconductor science & technology, 34(2021)(3)035002 

  11

  Electrochemical CO2 reduction on graphdiyne: a DFT study

  Tianfu Liu, Qi Wang*, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Green Chemistry, 23(2021)(3)1212-1219 

  10

  Designing Electrolyzers for Electrocatalytic CO2 Reduction

  Dunfeng Gao*, Pengfei Wei, Hefei Li, Long Lin, Guoxiong Wang, Xinhe Bao*

   Acta Physico-Chimica Sinica, 37(2021)(5)2009021 

  9

  Acidity and Local Confinement Effect in Mordenite Probed by Solid-State NMR Spectroscopy

  Ke Gong,Zhengmao Liu, Lixin Liang, Zhenchao Zhao, Meiling Guo, Xiubin Liu, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Guangjin Hou*

   Journal of Physical Chemistry Letters, in press 

  8

  In-situ and operando characterizations of 2D materials in electrochemical energy storage devices

  Caixia Meng, Pratteek Das, Xiaoyu Shi, Qiang Fu*, Klaus Müllen*, Zhong-Shuai Wu*

   Small Science, in press 

  7

  Design of Lewis pairs via interface engineering of oxide-metal composite catalyst for water activation

  Siqin Zhao, Le Lin, Wugen Huang, Rankun Zhang, Dongqing Wang, Rentao Mu*, Qiang Fu*, Xinhe Bao

   Journal of Physical Chemistry Letters, 12(2021)1443-1452 

  6

  In situ identification of the metallic state of Ag nanoclusters in oxidative dispersion

  Rongtan Li, Xiaoyan Xu, Beien Zhu, Xiao-Yan Li, Yanxiao Ning, Rentao Mu, Pengfei Du, Mengwei Li, Huike Wang, Jiajie Liang, Yongsheng Chen, Yi Gao*, Bing Yang*, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

   Nature Communications, 12(2021)1406 

  5

  Structure Sensitivity in Single-Atom Catalysis towards CO2 Electroreduction

  Dunfeng Gao*, Tianfu Liu, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   ACS Energy Letters, 6(2021)(2)713-727 

  4

  Enhancing the thermoelectric performance of Cu-Ni alloys by introducing carbon nanotubes

  Min Yuan, Lin Sun, Xiaowei Lu, Peng Jiang*, Xinhe Bao*

   Materials Today Physics, 16(2021)100311 

  3

  Synergistic Effects for Enhanced Catalysis in a Dual Single-Atom Catalyst

  Junhong Fu, Jinhu Dong, Rui Si, Keju Sun, Junying Zhang, Mingrun Li, Nana Yu, Bingsen Zhang, Mark G. Humphrey, Qiang Fu*, Jiahui Huang*

   ACS Catalysis, 11(2021)1952-1961 

  2

  Operando surface science methodology reveals surface effect in charge storage electrodes

  ​Chao Wang, Yanxiao Ning, Haibo Huang, Shiwen Li, Chuanhai Xiao, Qi Chen,  Li Peng,  Shuainan Guo,  Yifan Li,  Conghui Liu,  Zhong-Shuai Wu,  Xianfeng Li, Liwei Chen, Chao Gao, Chuan Wu, Qiang Fu*

   National Science Reviews, 2020,8, nwaa289 

  1

  Activation of CO over ultrathin manganese oxide layers grown on Au(111)

  ​Yifan Li, Le Lin, Rentao Mu, Yijing Liu, Rankun Zhang, Chao Wang, Yanxiao Ning, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

   ACS Catalysis, 11(2021)849-857 

Links