Year From ~ Title
Author Journals    
  Result: 42 theses.
  42

  Achieve flexible large-scale reactivity tuning by controlling phase, thickness and support of two-dimensional ZnO

  Le Lin, Zhenhua Zeng*, Qiang Fu*, Xinhe Bao

   Chemical Science, Accepted 

  41

  Accurate heteronuclear distance measurements at all magic-angle spinning frequencies in solid-state NMR spectroscopy

  Lixin Liang, Yi Ji, Zhenchao Zhao, Caitlin M. Quinn, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Tatyana Polenova, Guangjin Hou*

   Chemical Science, 12(2021)(34)11554-11564 

  40

  Exploring the phase transformation in ZnO/Cu(111) model catalysts in CO2 hydrogenation

  Rui Wang, Hengwei Wang, Xuefei Weng*, Jiuxiang Dai, Zhongmiao Gong, Changbao Zhao, Junling Lu, Yi Cui*, Xinhe Bao

   Journal of Energy Chemistry, 60(2021)150-155 

  39

  ChemSuChem-a memorial to Dangsheng Su

  Robert Schlogl*, Bingsen Zhang*, Qiang Zhang*, Xinhe Bao*

   Journal of Energy Chemistry, 61(2021)250-252 

  38

  Electron penetration triggering interface activity of Pt-graphene for CO oxidation at room temperature

  Yong Wang, Pengju Ren, Jingting Hu, Yunchuan Tu, Zhongmiao Gong, Yi Cui, Yanping Zheng, Mingshu Chen, Wujun Zhang, Chao Ma, Liang Yu, Fan Yang, Ye Wang, Xinhe Bao, Dehui Deng

   Nature communications, 12(2021)(1)5814 

  37

  Interface-enhanced thermoelectric output power in CrN/SrTiO3-x heterostructure

  Xueying Wan, Xiaowei Lu, Lin Sun, Mingyu Chen, Na Ta, Wei Liu, Qi Chen, Liwei Chen, Jian He, Peng Jiang*, Xinhe Bao*

   Journal of Energy Chemistry, 64(2021)16-22 

  36

  Selective synthesis of para-xylene and light olefins from CO2/H-2 in the presence of toluene

  Dengyun Miao, Xiuliu Pan*, Feng Jiao, Yi Ji, Guangjin Hou, Lei Xu, Xinhe Bao*

   Catalysis Science & Technology, 1(2021)(13)4521-4528 

  35

  Oxide-Zeolite-Based Composite Catalyst Concept That Enables Syngas Chemistry beyond Fischer-Tropsch Synthesis

  Xiulian Pan*, Feng Jiao, Dengyun Miao, Xinhe Bao*

   Chemical Reviews, 121(2021)(11)6588-6609 

  34

  Effects of Proximity-Dependent Metal Migration on Bifunctional Composites Catalyzed Syngas to Olefins

  Yi Ding, Feng Jiao, Xiulian Pan*, Yi Ji, Mingrun Li, Rui Si, Yang Pan, Guangjin Hou, Xinhe Bao*

   ACS Catalysis, 11(2021)(15)9729-9737 

  33

  Nitrogen and Boron Co-Doped Carbon Spheres for Carbon Dioxide Electroreduction

  Chunfeng Cheng, Jiaqi Shao, Pengfei Wei, Yanpeng Song, Hefei Li, Dunfeng Gao*, Guoxiong Wang*

   CHEMNANOMAT, 7(2021)(6)635-640 

  32

  Reversible Cycling of Graphite Electrodes in Propylene Carbonate Electrolytes Enabled by Ethyl Isothiocyanate

  Xiaolong Li, Limin Guo*, Jing Li, Erkang Wang*, Tianfu Liu, Guoxiong Wang, Ke Sun*, Chuntai Liu, Zhangquan Peng*

   ACS Applied Materials & Interfaces, 12(2021)(22)26023-26033 

  31

  Electrolyte-dependent formation of solid electrolyte interphase and ion intercalation revealed by in situ surface characterizations

  Shiwen Li, Chao Wang, Caixia Meng, Yanxiao Ning, Guohui Zhang*, Qiang Fu*

   J Energy Chem, in press 

  30

  In Situ Visualization of Atmosphere-dependent Relaxation and Failure in Energy Storage Electrodes

  Chao Wang, Caixia Meng, Shiwen Li, Guohui Zhang, Yanxiao Ning, Qiang Fu*

   Journal of the American Chemical Society, 143(2021)17843−17850 

  29

  Vapor−Liquid−Solid Growth of Thin and Epitaxial Transition Metal Nitride Nanosheets for Catalysis and Energy Conversion

  Changbao Zhao, Caixia Meng, Bin Wang, Chao Wang, Rongtan Li, Qiang Fu*

   ACS Applied Nano Materials, 4(2021)10735−10742 

  28

  Hexagonal Boron Nitride Meeting Metal: A New Opportunity and Territory in Heterogeneous Catalysis

  Jinhu Dong, Lijun Gao, Qiang Fu*

   The Journal of Physical Chemistry Letters, 12(2021)9608-9619 

  27

  Promoting exsolution of RuFe alloy nanoparticles on Sr2Fe1.4Ru0.1Mo0.5O6−δ via repeated redox manipulations for CO2 electrolysis

  Houfu Lv, Le Lin, Xiaomin Zhang, Rongtan Li, Yuefeng Song, Hiroaki Matsumoto, Na Ta, Chaobin Zeng, Qiang Fu, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Nature Communications, 12(2021)5665-5675 

  26

  Dynamic Structural Evolution of Mn-Au Alloy and MnOx Nanostructures on Au(111) under Different Atmospheres

  Yijing Liu, Rankun Zhang, Yunjian Ling, Le Lin, Rentao Mu*, Qiang Fu*

   The Journal of Physical Chemistry C, in press 

  25

  Growth, Coalescence, and Etching of Two-Dimensional Overlayers on Metals Modulated by Near-Surface Ar Nanobubbles

  Wei Wei, Jiaqi Pan, Haiping Lin, Chanan Euaruksakul, Zhiyun Li, Rong Huang, Li Wang, Zhu-jun Wang*, Qiang Fu*, Yi Cui*

   Nano Research, in press 

  24

  A vanadium-doped BSCF perovskite for CO2 electrolysis in solid oxide electrolysis cells

  Qingxue Liu, Yuefeng Song, Rongtan Li, Houfu Lv, Weicheng Feng, Yuxiang Shen, Xiaomin Zhang*, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   International Journal of Hydrogen Energy, 46(2021) 19814 

  23

  Predominance of Subsurface and Bulk Oxygen Vacancies in Reduced Manganese Oxide

  Yifan Li, Le Lin, Lijun Gao, Rentao Mu,* Qiang Fu*, Xinhe Bao

   Journal of Physical Chemistry C, 125(2021)(14)7990–7998 

  22

  Oxidative Strong Metal−Support Interactions between Metals and Inert Boron Nitride

  Tongyuan Song, Jinhu Dong, Rongtan Li, Xiaoyan Xu, Matsumoto Hiroaki, Bing Yang, Rankun Zhang, Yunxing Bai, Hui Xin, Le Lin, Rentao Mu, Qiang Fu*, Xinhe Bao

    Journal of Physical Chemistry Letters, 12(2021)4187−4194 

  21

  A Career in Catalysis: Robert Schlögl

  Xinhe Bao, Malte Behrens, Gerhard Ertl, Qiang Fu, Axel Knop-Gericke, Thomas Lunkenbein, Martin Muhler, Christoph Schmidt, Annette Trunschke

   ACS Catalysis, 11(2021)6243−6260 

  20

  Scalable and fast fabrication of graphene integrated micro-supercapacitors with remarkable volumetric capacitance and flexibility through continuous centrifugal coating

  Xiaoyu Shi, Lijun Tian, Sen Wang, Pengchao Wen, Min Su, Han Xiao, Pratteek Das, Feng Zhou, Zhaoping Liu, Chenglin Sun, Zhongshuai Wu*, Xinhe Bao

   Journal of Energy Chemistry, 52(2021)284-290 

  19

  High-Field One-Dimensional and Two-Dimensional Al-27 Magic-Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance Study of theta-, delta-, and gamma-Al2O3 Dominated Aluminum Oxides: Toward Understanding the Al Sites in gamma-Al2O3

  Suochang Xu, Nicholas R. Jaegers, Wenda Hu, Ja Hun Kwak, Xinhe Bao, Junming Sun, Yong Wang*, Jianzhi Hu*

   ACS OMEGA, 6(2021)4090-4099 

  18

  Sulfur vacancy-rich MoS2 as a catalyst for the hydrogenation of CO2 to methanol

  Jianting Hu, Liang Yu, Jiao Deng, Yong Wang, Kang Cheng, Chao Ma, Qinghong Zhang, Wu Wen, Shengsheng Yu, Yang Pan, Jiuzhong Yang, Hao Ma, Fei Qi, Yongke Wang, Yanping Zheng, Mingshu Chen, Rui Huang, Shuhong Zhang, Zhenchao Zhao, Jun Mao, Xiangyu Meng, Qinqin Ji, Guangjin Hou, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Ye Wang*, Dehui Deng*

   Nature Catalysis, 4(2021)242 

  17

  Recent progress in dipolar recoupling techniques under fast MAS in solid-state NMR spectroscopy

  Yi Ji, Lixin Liang, Xinhe Bao, Guangjin Hou*

   Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 112(2021)101711 

  16

  Oxidation-induced structural transition of two-dimensional iron oxide on Au(111)

  Yangsheng Li, Xinfei Zhao, Yi Cui, Fan Yang*, Xinhe Bao

   Journal of Physics D-Applied Physics, 54(2021)(20)204003 

  15

  High-Rate CO2 Electroreduction to C2+ Products over a Copper-Copper Iodide Catalyst

  Hefei Li, Tianfu Liu, Pengfei Wei, Long Lin, Dunfeng Gao, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Angewandte Chemie International ed., in press 

  14

  Direct experimental detection of hydrogen radicals in non-oxidative methane catalytic reaction

  Jianqi Hao, Pierre Schwach, Lulu Li, Xiaoguang Guo, Junben Weng, Hailei Zhang, Hao Shen, Guangzong Fang, Xin Huang, Xiulian Pan*, Chunlei Xiao, Xueming Yang, Xinhe Bao*

   Journal of Energy Chemistry, 52(2021)372-376 

  13

  Achieving p-type conductivity in ZnO/Bi0.5Sb1.5Te3 composites

  Li Yin, Lin Sun, Peng Jiang*, Xinhe Bao*

   Journal of energy chemistry, 53(2021)163-167 

  12

  Interface-enhanced superconductivity in multi-grain (FeSe)η(SrTiO3)1-η composites

  Huimin Zhang, Wenfeng Dong, Qinglong Meng, Nan Yin, Zhengmao Liu, Xiaowei Lu, Binghui Ge, Yuanzhao Li, Quan Shi, Lili Wang*, Qikun Xue, Peng Jiang, Xinhe Bao

   Superconductor science & technology, 34(2021)(3)035002 

  11

  Electrochemical CO2 reduction on graphdiyne: a DFT study

  Tianfu Liu, Qi Wang*, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Green Chemistry, 23(2021)(3)1212-1219 

  10

  Designing Electrolyzers for Electrocatalytic CO2 Reduction

  Dunfeng Gao*, Pengfei Wei, Hefei Li, Long Lin, Guoxiong Wang, Xinhe Bao*

   Acta Physico-Chimica Sinica, 37(2021)(5)2009021 

  9

  Acidity and Local Confinement Effect in Mordenite Probed by Solid-State NMR Spectroscopy

  Ke Gong,Zhengmao Liu, Lixin Liang, Zhenchao Zhao, Meiling Guo, Xiubin Liu, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Guangjin Hou*

   Journal of Physical Chemistry Letters, 12(2021)2413-2422 

  8

  In-situ and operando characterizations of 2D materials in electrochemical energy storage devices

  Caixia Meng, Pratteek Das, Xiaoyu Shi, Qiang Fu*, Klaus Müllen*, Zhong-Shuai Wu*

   Small Science, 1(2021)2000076(1-15) 

  7

  Design of Lewis pairs via interface engineering of oxide-metal composite catalyst for water activation

  Siqin Zhao, Le Lin, Wugen Huang, Rankun Zhang, Dongqing Wang, Rentao Mu*, Qiang Fu*, Xinhe Bao

   Journal of Physical Chemistry Letters, 12(2021)1443-1452 

  6

  In situ identification of the metallic state of Ag nanoclusters in oxidative dispersion

  Rongtan Li, Xiaoyan Xu, Beien Zhu, Xiao-Yan Li, Yanxiao Ning, Rentao Mu, Pengfei Du, Mengwei Li, Huike Wang, Jiajie Liang, Yongsheng Chen, Yi Gao*, Bing Yang*, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

   Nature Communications, 12(2021)1406 

  5

  Structure Sensitivity in Single-Atom Catalysis towards CO2 Electroreduction

  Dunfeng Gao*, Tianfu Liu, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   ACS Energy Letters, 6(2021)(2)713-727 

  4

  Enhancing the thermoelectric performance of Cu-Ni alloys by introducing carbon nanotubes

  Min Yuan, Lin Sun, Xiaowei Lu, Peng Jiang*, Xinhe Bao*

   Materials Today Physics, 16(2021)100311 

  3

  Synergistic Effects for Enhanced Catalysis in a Dual Single-Atom Catalyst

  Junhong Fu, Jinhu Dong, Rui Si, Keju Sun, Junying Zhang, Mingrun Li, Nana Yu, Bingsen Zhang, Mark G. Humphrey, Qiang Fu*, Jiahui Huang*

   ACS Catalysis, 11(2021)1952-1961 

  2

  Operando surface science methodology reveals surface effect in charge storage electrodes

  ​Chao Wang, Yanxiao Ning, Haibo Huang, Shiwen Li, Chuanhai Xiao, Qi Chen,  Li Peng,  Shuainan Guo,  Yifan Li,  Conghui Liu,  Zhong-Shuai Wu,  Xianfeng Li, Liwei Chen, Chao Gao, Chuan Wu, Qiang Fu*

   National Science Reviews, 2020,8, nwaa289 

  1

  Activation of CO over ultrathin manganese oxide layers grown on Au(111)

  ​Yifan Li, Le Lin, Rentao Mu, Yijing Liu, Rankun Zhang, Chao Wang, Yanxiao Ning, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

   ACS Catalysis, 11(2021)849-857 

Links