Year From ~ Title
Author Journals    
  Result: 58 theses.
  58

  Periodic Arrays of Metal Nanoclusters on Ultrathin Fe Oxide Films Modulated by Metal-Oxide Interaction

  ​Xuda Luo, Xiaoyuan Sun, Zhiyu Yi, Le Lin, Yanxiao Ning*, Qiang Fu*, Xinhe Bao

   JACS Au,accepted 

  57

  Oxygenate-based Routes Regulate Syngas Conversion over Oxide-Zeolite Bifunctional Catalysts

  ​Yang Zhang+, Pan Gao+, Feng Jiao, Yuxiang Chen, Yilun Ding, Guangjin Hou*, Xiulian Pan*, Xinhe Bao*

   Journal of the American Chemical Society, 144(2022)18251-18258  

  56

  Nanoscale thermometry under ambient conditions via scanning thermal microscopy with 3D scanning differential method

  ​Lin Sun,Weihua Wang,Peng Jiang*, Xinhe Bao

   Review of Scientific Instruments,93 (2022)114902 

  55

  Deciphering the Effects of Electrolyte Concentration on the Performance of Lithium Batteries by Correlative Surface Characterizations

  ​Shiwen Li, Guohui Zhang*, Caixia Meng, Chao Wang, Xianjin Li, Hanbing Liu, Yanxiao Ning,  Qiang Fu*

   The Journal of Chemical Physics, in press 

  54

  Boosting CO2 electroreduction to formate via bismuth oxide clusters

  Xiaole Jiang*, Le Lin, Youwen Rong, Rongtan Li, Qike Jiang, Yaoyue Yang, Dunfeng Gao*

   Nano Research, accepted 

  53

  Promoting n-Butane Dehydrogenation over PtMn/SiO2 through Structural Evolution Induced by Reverse Water Gas Shift Reaction

  ​Yi Liu, Guanghui Zhang*, Shida Liu, Jie Zhu, Jiaxu Liu, Jianyang Wang, Rongtan Li, Mingrui Wang, Qiang Fu, Shuandi Hou*, Chunshan Song*, Xinwen Guo*

   ACS Catalysis,12(2022)(21)13506-13512 

  52

  Enhanced Reducibility of Well-defined Cr Oxide Nanostructures on Au(111) through Zn Doping

  ​Zhiyu Yi , Le Lin, Xuda Luo, Yanxiao Ning *, Qiang Fu*

   Applied Surface Science,610(2023)155361 

  51

  Enhanced formation of multi-branched isoparaffins in syngas conversion by ZnCrOx-MCM-22 composites

  Yilun Ding, Dengyun Miao*, Jingyao Feng, Bing Bai, Xiulian Pan*, Xinhe Bao

   Applied Catalysis B: Environmental,316(2022)121628 

  50

  Enhancing the thermoelectric performance of Sb2Si2Te6 by germanium doping

  Weihua Wang, Xiaowei Lu, Lin Sun, Jipeng Luo, Quan Shi, Na Ta, Peng Jiang*, Xinhe Bao*

   Journal of Materials Chemistry A, 10(2022)20489–20496 

  49

  Dynamic confinement of SAPO-17 cages on the selectivity control of syngas conversion

  Haodi Wang, Feng Jiao*,Yi Ding, Wenjuan Liu, Zhaochao Xu, Xiulian Pan*, Xinhe Bao*

   National Science Review,9(2022)(9) 

  48

  N-doped carbon layer-coated Au nanocatalyst for H-2-free conversion of 5-hydroxymethylfurfural to 5-methylfurfural

  Jiang Zhang, Zijiang Wang, Mugeng Chen, Yifeng Zhu, Yongmei Liu, Heyong He, Yong Cao*, Xinhe Bao*

   Chinese Journal of Catalysis, 43(2022)(8)2212-2222 

  47

  Tandem catalytic methylation of naphthalene using CO2 and H2

  Zijian Wang, Haohao Chang, Jian Zhang, Zehui Sun, Yulin Wu, Yongmei Liu, Yifeng Zhu*, Heyong He, Yong Cao*, Xinhe Bao*

   Chemical Communications,58(2022)(23)3779-3782 

  46

  Direct Detection of Reactive Gallium-Hydride Species on the Ga2O3 Surface via Solid-State NMR Spectroscopy

  Hongyu Chen, Pan Gao, Zhengmao Liu, Lixin Liang, Xiao Han, Zhili Wang, Kuizhi Chen, Zhenchao Zhao, Meiling Guo, Xuebin Liu, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Guangjin Hou*

   Journal of the American Chemical Society,144(2022)(38)17365-17375 

  45

  DNP NMR reveals the hidden surface C-C bond growth mechanism over ZnAlOx during syngas conversion

  Pan Gao, Dong Xiao, Zhenchao Zhao, Subhradip Paul, Frederic Blanc, Xiuwen Han, Guangjin Hou*, Xinhe Bao

   Journal of Energy Chemistry, 67(2022)640-644 

  44

  Selective CO2 Electroreductionto Ethanol over a Carbon-Coated CuOx Catalyst

  Yipeng Zang, Tianfu Liu, Pengfei Wei, Hefei Li, Qi Wang, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao,

   Angewandte Chemie International Edition, 61(2022)e202209629 

  43

  Inspecting design rules of metal-nitrogen-carbon catalysts for electrochemical CO2 reduction reaction: From a data science perspective

  Rui Ding, Meng Ma, Yawen Chen, Xuebin Wang, Jia Li*, Guoxiong Wang*, Jianguo Liu*

   Nano Research, accepted 

  42

  Promoting High-Temperature Oxygen Evolution Reaction via Infiltration of PrCoO3−δ Nanoparticles

  Qingxue Liu, Rongtan Li, Weicheng Feng, Jingwei Li, Xiaomin Zhang, Houfu Lv, Yuxiang Shen, Yuefeng Song*, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   ACS Applied Energy Materials, 5(2022)(9)11604–11612 

  41

  Recent Advances on Perovskite Electrocatalysts for Water Oxidation in Alkaline Medium

  Zhenyu Li, Pengfei Wei, Guoxiong Wang*

   Energy & Fuels, 36(2022)(19)11724–11744 

  40

  Recent Advances in Anode Materials of Solid Oxide Electrolysis Cells

  Geng Zou, Weicheng Feng, Yuefeng Song*, Guoxiong Wang*

   Journal of Electrochemistry, accepted 

  39

  Selective Oxidation of Methane to CO on Ni in SMSI State via Reaction-induced Vapor Migration of Boron-containing Species

  ​Tongyuan Song, Rongtan Li, Jianyang Wang, Cui Dong, Xiaohui Feng, Shiwen Li, Rentao Mu, Qiang Fu*

   Applied Catalysis B: Environmental, 321(2023)122021 

  38

  Role of Sn/ZSM-5 in direct syngas conversion

  ​Yuxiang Chen, Feng Jiao*, Xiulian Pan*, Xinhe Bao

   Catalysis Science & Technology, 12(2022)5533–5539 

  37

  Modulated hydrocarbon distribution of gasoline deriving from butene conversion in the presence of syngas

  ​Yi Ding,Feng Jiao*,Xiulian Pan*,Xinhe Bao

   Journal of Energy Chemistry, 73(2022)416-421 

  36

  Visualizing Surface-enriched Li Storage with a Nanopore-array Model Battery

  ​Shiwen Li, Guohui Zhang*, Chao Wang, Caixia Meng, Xianjin Li, Yanxiao Ning, Qiang Fu*

   Nano Research, accepted 

  35

  SrTiO3/CuNi-Heterostructure-Based Thermopile for Sensitive Human Radiation Detection and Noncontact Human–Machine Interaction

  Xiaohan Guo, Xiaowei Lu*, Peng Jiang*, Xinhe Bao

   Advanced Material, 34(2022)(35)2204355 

  34

  The Interplay between Hydroxyl Coverage and Reaction Selectivity of CO Conversion over the MnOHx/Pt Catalyst

  ​Rankun Zhang, Le Lin, Dongqing Wang, Yijing Liu, Yunjian Ling, Siqin Zhao, Rentao Mu*, Qiang Fu*

   ACS Catalysis, 12(2022)11918−11926 

  33

  Revealing structure-selectivity correlations in pulsed CO2 electrolysis via time-resolved operando synchrotron X-ray studies

  ​Dunfeng Gao*

   Nano Research,15(2022)(8)6860-6861 

  32

  Redox-manipulated RhOx nanoclusters uniformly anchored on Sr2Fe1.45Rh0.05Mo0.5O6 perovskite for CO2 electrolysis

  Houfu Lv, Le Lin, Xiaomin Zhang, Yuefeng Song, Rongtan Li, Jingwei Li,Hiroaki Matsumoto, Na Ta, Chaobin Zeng, Huimin Gong, Qiang Fu, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Fundamental Research, in press 

  31

  Stabilizing Oxide Nanolayer via Interface Confinement and Surface Hydroxylation

  ​Dongqing Wang, Le Lin, Rankun Zhang, Rentao Mu*, Qiang Fu*

   Journal of Physical Chemistry Letters, 13(2022)(28)6566–6570 

  30

  Heterogeneous Catalysis for CO2 Conversion to Chemicals and Fuels

  Dunfeng Gao, Wanjun Li, Hanyu Wang, Guoxiong Wang*, Rui Cai*

   Transactions of Tianjin University, 28(2022)245-264 

  29

  Towards Understanding of CO2 Electroreduction to C2+ Products on Copper-based Catalyst

  Tianfu Liu, Jiaqi Sang, Hefei Li, Pengfei Wei, Yipeng Zang, Guoxiong Wang*

   Battery Energy, 1(2022)20220012 

  28

  In situ reconstruction of defect-rich SnO2 through an analogous disproportionation process for CO2 electroreduction

  Yipeng Zang, Tianfu Liu, Hefei Li, Pengfei Wei, Yanpeng Song, Chunfeng Cheng, Dunfeng Gao, Yuefeng Song, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Chemical Engineering Journal, 446(2022)137444 

  27

  Impact of Adsorption Configurations on Alcohol Dehydration over Alumina catalysts

  ​Rui Wang, Zhenchao Zhao*, Pan Gao, Kuizhi Chen, Zhehong Gan, Qiang Fu, Guangjin Hou*

   Journal of Physical Chemistry C,126(2022)(24)10073-10080 

  26

  Low-Temperature Growth of Ultrathin and Epitaxial Mo2C nanosheets via Vapor-Liquid-Solid Process

  Bin Wang*, Changbao Zhao, Chao Wang, Rongtan Li, Guohui Zhang, Rentao Mu, Qiang Fu

   Nanoscale, 14(2022)9142-9149 

  25

  Probing active species for CO hydrogenation over ZnCr2O4 catalysts

  ​Yunjian Ling, Yihua Ran, Weipeng Shao, Na Li, Feng Jiao, Xiulian Pan, Qiang Fu, Zhi Liu, Fan Yang*, Xinhe Bao

   Chinese Journal of Catalysis, 43(2022)2017–2025 

  24

  Highly dispersed nickel species on iron-based perovskite for CO2 electrolysis in solid oxide electrolysis cell

  ​Yingjie Zhou, Tianfu Liu, Yuefeng Song, Houfu Lv, Qingxue Liu, Na Ta, Xiaomin Zhang*, Guoxiong Wang*

   Chinese Journal of Catalysis, 43(2022)1710-1718 

  23

  In situ Raman spectroscopy studies for electrochemical CO2 reduction over Cu catalysts

  ​Hefei Li, Pengfei Wei, Dunfeng Gao*, Guoxiong Wang*

   Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 34(2022)100589 

  22

  Dynamic transformation between bilayer islands and dinuclear clusters of Cr oxide on Au(111) through environment and interface effects

  ​Zhiyu Yi, Le Lin, Yuan Chang, Xuda Luo, Junfeng Gao, Rentao Mu, Yanxiao Ning*, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

   Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(2022)e2120716119 

  21

  Steering the reaction pathway of syngas-to-light olefins with coordination unsaturated sites of ZnGaOx spinel

  Na Li, Yifeng Zhu, Feng Jiao, Xiulian Pan*, Qike Jiang, Jun Cai, Yifan Li, Wei Tong, Changqi Xu, Shengcheng Qu, Bing Bai, Dengyun Miao, Zhi Liu, Xinhe Bao*

   Nature Commnunication, 13(2022)2742 

  20

  Bifunctional zeolites-silver catalyst enabled tandem oxidation of formaldehyde at low temperatures

  Na Li, Bin Huang, Xue Dong, Jinsong Luo, Yi Wang, Hui Wang, Dengyun Miao, Yang Pan, Feng Jiao*, Jianping Xiao*, Zhenping Qu*

   Nature Commnunication, 13(2022)2209 

  19

  Dynamic chemical processes on ZnO surfaces tuned by physisorption under ambient conditions

  ​Yunjian Ling, Jie Luo, Yihua Ran, Yunjun Cao, Wugen Huang, Jun Cai, Zhi Liu, Wei-Xue Li*, Fan Yang*, Xinhe Bao

   Journal of Energy Chemistry, 72(2022)258-264 

  18

  Atomic overlayer of permeable microporous cuprous oxide on palladium promotes hydrogenation catalysis

  ​Kunlong Liu, Lizhi Jiang, Wugen Huang, Guozhen Zhu, Yue-Jiao Zhang, Chaofa Xu, Ruixuan Qin, Pengxin Liu, Chengyi Hu, Jingjuan Wang, Jian-Feng Li, Fan Yang*, Gang Fu*, Nanfeng Zheng*

   Nature Communications, 13(2022)2597 

  17

  Direct synthesis of isoparaffin-rich gasoline from syngas

  Jingyao Feng, Dengyun Miao*, Yilun Ding, Feng Jiao, Xiulian Pan*, Xinhe Bao

   ACS Energy Letters, 7(2022)1462-1468 

  16

  Operando XAS study of Pt doped CeO2 for non-oxidative conversion of methane

  Daniel Eggart, Xin Huang, Anna Zimina, Jiuzhong Yang, Yang Pan, Xiulian Pan*, Jan-Dierk Grunwaldt*

   ACS Catalysis, 12(2022)3897-3908 

  15

  Hydrogenated Molybdenum Oxide Overlayers Formed on Mo Nitride Nanosheets in Ambient Pressure CO2/H2 Gases

  ​Changbao Zhao, Chao Wang, Hui Xin, Hao Li, Rongtan Li, Bin Wang, Wei Wei, Yi Cui, Qiang Fu*

   ACS Applied Materials & Interfaces, 14(2022)(22)26194-26203 

  14

  Modulating the Formation and Evolution of Surface Hydrogen Species on ZnO through Cr Addition

  ​Aiyi Dong, Le Lin, Rentao Mu*, Rongtan Li, Kun Li, Chao Wang, Yunjun Cao, Yunjian Ling, Yuxiang Chen, Fan Yang, Xiulian Pan, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

   ACS Catalysis, 12(2022)6255−6264 

  13

  Water-in-Salt Ambipolar Redox Electrolyte Extraordinarily Boosting High Pseudocapacitive Performance of Micro-supercapacitors

  ​Caixia Meng, Feng Zhou, Hanqing Liu, Yuanyuan Zhu, Qiang Fu*, Zhong-Shuai Wu*

   ACS Energy Letters, 7(2022)1706−1711 

  12

  Overturning CO2 Hydrogenation Selectivity with High Activity via Reaction-Induced Strong Metal–Support Interactions

  ​Hui Xin, Le Lin, Rongtan Li, Dan Li, Tongyuan Song, Rentao Mu, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

   Journal of the American Chemical Society, 144(2022)(11)4874–4882 

  11

  CO2 hydrogenation to methanol promoted by Cu and metastable tetragonal CexZryOz interface

  Na Li, Weiwei Wang, Lixin Song, Hui Wang, Qiang Fu*, Zhenping Qu*

   Journal of Energy Chemistry, 68(2022)771-779 

  10

  Dynamic structural evolution of iron catalysts involving competitive oxidation and carburization during CO2 hydrogenation

  ​Jie Zhu,Peng Wang,Xiaoben Zhang,Guanghui Zhang*,Rongtan Li,Wenhui Li,Thomas P. Senftle,Wei Liu,Jianyang Wang,Yanli Wang,Anfeng Zhang,Qiang Fu,Chunshan Song*,Xinwen Guo*

   Science Advances, 8(2022)eabm3629  

  9

  The Journal of Physical Chemistry C Virtual Special Issue on “Energy and Catalysis in China” Published as part of The Journal of Physical

  ​Jianfeng Li, Jinlong Yang, Qiang Fu

   Journal of Physical Chemistry C, 126(2022)2301−2306 

  8

  Dynamic Structural Changes of Iron Oxide Nanostructures On Cu(111)

  Qingfei Liu, Yangsheng Li, Xinfei Zhao, Bowen Zhu, Zhiyu Yi, Fan Yang*, Xinhe Bao

   Journal of Physical Chemistry C, 126(2022)2041−2048 

  7

  Electrochemical synthesis of catalytic materials for energy catalysis

  Dunfeng Gao*, Hefei Li, Pengfei Wei, Yi Wang, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Chinese Journal of Catalysis, 43(2022)(4)1001-1016 

  6

  Catalyst Design for Electrolytic CO2 Reduction toward Low-Carbon Fuels and Chemicals

  Yipeng Zang, Pengfei Wei, Hefei Li, Dunfeng Gao*, Guoxiong Wang*

   Electrochemical Energy Reviews, 5(2022)(29) 

  5

  Boosting CO2 Electroreduction via Construction of a Stable ZnS/ZnO Interface

  Yanpeng Song, Yi Wang, Jiaqi Shao, Ke Ye*, Qi Wang*, Guoxiong Wang*

   ACS applied materials & interfaces, 14(2022)(18)20368-20374 

  4

  A Reconstructed Cu2P2O7 Catalyst for Selective CO2 Electroreduction to Multicarbon Products

  Jiaqi Sang,Pengfei Wei,Tianfu Liu,Houfu Lv, Xingming Ni, Dunfeng Gao, Jiangwei Zhang, Hefei Li, Yipeng Zang, Fan Yang, Zhi Liu, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Angewandte Chemie International Edition, (2022)e202114238(1-7) 

  3

  Interface-enhanced thermoelectric output power in CrN/SrTiO3-x heterostructure

  Xueying Wan, Xiaowei Lu, Lin Sun, Mingyu Chen, Na Ta, Wei Liu, Qi Chen, Liwei Chen, Jian He, Peng Jiang*, Xinhe Bao*

   Journal of Energy Chemistry, 64(2022)16-22 

  2

  Electrolyte-dependent formation of solid electrolyte interphase and ion intercalation revealed by in situ surface characterizations

  Shiwen Li, Chao Wang, Caixia Meng, Yanxiao Ning, Guohui Zhang*, Qiang Fu*

   Journal of Energy Chemistry, 67(2022)718-726 

  1

  Growth, Coalescence, and Etching of Two-Dimensional Overlayers on Metals Modulated by Near-Surface Ar Nanobubbles

  Wei Wei, Jiaqi Pan, Haiping Lin, Chanan Euaruksakul, Zhiyun Li, Rong Huang, Li Wang, Zhu-jun Wang*, Qiang Fu*, Yi Cui*

   Nano Research, 15(2022)(3)2706−2714 

Links