Nano and Interfacial Catalysis Group

Prof. Xiaoguang Guo

State Key Laboratory of Catalysis (SKLC)
Dalian Institute of Chemical Physics (DICP)
The Chinese Academy of Sciences (CAS)
457 Zhongshan Road,116023 Dalian P.R. China
E-mail: xguo@dicp.ac.cn
Mobile: +86 13840995830
Tel: +86-411-85760246

EDUCATION AND WORK EXPERIENCE

2019-Present    Professor, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences.

2012-2019        Associate Professor, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences.

2010-2012    Postdoctor, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences.

2010-2010    Assistant Professor, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences.

2005-2010    Ph.D. in Physical Chemistry, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences.


RESEARCH INTERESTS

1) Design and development of advanced materials for efficient utilization of methane.

2) In-situ/operando characterizations of methane conversion.

3) Industrialization of methane to olefins, aromatics and hydrogen (MTOAH) process


LEADING PROJECTS

1) NSFC (Youth Fouds) (2012.1~2014.12), No. 21103181

2) NSFC (General Fouds) (2015.1~2018.12), No. 21473185

3) NSFC (Joint Fouds) (2016.1~2018.12), No. U153210088


REPRESENTATIVE PUBLICATIONS

1. Jianqi Hao, Pierre Schwach, Guangzong Fang, Xiaoguang Guo, Hailei Zhang, Hao Shen, Xiulian Pan*, Xinhe Bao*, ACS Catalysis, 2019, 9, 9045-9050.

2. Jianpeng Shang‡, Xiaoguang Guo‡ (‡ equal contribution), Zuopeng Li, Youquan Deng, Green Chemistry, 2016, 18, 3082-3088.

3. Haihua Wu, Haobo Li, Xinfei Zhao, Qingfei Liu, Jing Wang, Jianping Xiao, Songhai Xie, Rui Si, Fan Yang, Shu Miao, Xiaoguang Guo, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao*, Energy & Environmental Science, 2016.10.13 , 9: 3736-3745.

4. Changyong Sun, Guangzong Fang, Xiaoguang Guo*, Yuanli Hu, Shuqi Ma, Tianhua Yang, Jie Han, Hao Ma, Dali Tan, Xinhe Bao*, Journal of Energy Chemistry, 2015, 24, 257-263.

5. Rentao Mu, Qiang Fu*, Xiaoguang Guo, Xuejun Xu, Dali Tan, Xinhe Bao*, Science Chian-Chemisitry,2015, 58: 162-168.

6. Xiaoguang Guo, Guangzong Fang,Gang Li,Hao Ma,Hongjun Fan,Liang Yu, Chao Ma,Xing Wu,Dehui Deng,Mingming Wei,Dali Tan, Rui Si,Shuo Zhang, Jianqi Li,Litao Sun, Zichao Tang, Xiulian Pan,Xinhe Bao*,Science, 2014, 344: 616-619.

7. Qiang Fu,* Yunxi Yao, Xiaoguang Guo, Mingming Wei, Yanxiao Ning, Hongyang Liu,Yang, Fan, Zhi Liu, Xinhe Bao, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013,15: 14708-14714.

8. Xuejun Xu, Qiang Fu*, Xiaoguang Guo, Xinhe Bao, ACS Catalysis, 2013, 3: 1810-1818.

9. Shuqi Ma,Xiaoguang Guo, Lingxiao Zhao, Susannah Scott, Xinhe Bao*, Journal of Energy Chemistry, 2013, 22: 1-20.

10. Hong Xu, Qiang Fu*, Xiaoguang Guo, Bao Xinhe*, ChemCatChem, 2012, 4: 1645-1652.

11. Xiaoguang Guo, Qiang Fu*, Yanxiao Ning, Mingming Wei, Mingrun Li, Shuo Zhang, Zheng Jiang, Xinhe Bao*, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134: 12350-12353.


上一条:Prof. Feng Jiao 下一条:Dr. Pan Gao

关闭