Year From ~ Title
Author Journals    
  Result: 26 theses.
  26

  KIr4O8 Nanowires with Rich Hydroxyl Promote Oxygen Evolution Reaction in Proton Exchange Membrane Water

  Zhenyu Li, Xiang Li, Mengna Wang, Qi Wang, Pengfei Wei, Subhajit Jana, Ziqi Liao,Jingcheng Yu, Fang Lu, Tianfu Liu, and Guoxiong Wang*

   Advanced Materials, accepted 

  25

  Reversible multielectron transfer I−/IO3− cathode enabled by a hetero-halogen electrolyte for high-energy-density aqueous batteries

  Congxin Xie, Chao Wang, Yue Xu, Tianyu Li, Qiang Fu, Xianfeng Li *

   Nature Energy, accept 

  24

  A nonmetallic plasmonic catalyst for photothermal CO2 flow conversion with high activity, selectivity and durability

  Xueying Wan, Yifan Li, Yihong Chen, Jun Ma, Ying-Ao Liu,En-Dian Zhao, Yadi Gu, Yilin Zhao, Yi Cui, Rongtan Li, Dong Liu*,Ran Long, Kim Meow Liew, ​Yujie Xiong*

   Nature Communications, 15(2024)1273 

  23

  Hydroxide Structure-Dependent OH Promotion Mechanism over a Hydroxylated CoOx/Pt(111) Catalyst toward CO Oxidation

  Dongqing Wang, Rongtan Li, Xiaoyuan Sun, Le Lin, Kun Li, Rankun Zhang, Rentao Mu*, Qiang Fu*

   ACS Catalysis, 14(2024)5147-5155 

  22

  Significant enhancement of proton conductivity in solid acid at the monolayer limit

  Zhangcai Zhang#, Lixin Liang#, Jianze Feng, Guangjin Hou, Wencai Ren*

   Nature Communications, 15(2024)2706 

  21

  Precise Structural and Dynamical Details in Zeolites Revealed by Coupling-Edited 1H–17O Double Resonance NMR Spectroscopy

  Yi Ji, Kuizhi Chen*, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Guangjin Hou*

    Journal of the American Chemical Society, 146(2024)(16)11211-11224 

  20

  Controllable interlayer hydroxyl condensation of MWW zeolite and its alkylation performance of benzene with ethylene

  Yanan Wang, Zhili Wang, Sujuan Xie, Weifeng Chu, Xiujie Li*, Guangjin Hou*, Xiangxue Zhu*

    Chemical Engineering Journal, 487(2024)150321 

  19

  Tuning the FEC-related electrolyte solvation structures in ether solvents enables high performance lithium metal anode

  Yaru Zhang, Fan Li, Yu Cao, Min Yang, Xinpeng Han, Yi Ji, Kuizhi Chen, Lixin Liang, Jie Sun*, Guangjin Hou*

   Advanced Functional Materials, (2024)2315527 

  18

  Mechanism of High Li-Ion Conductivity in Poly (Vinylene Carbonate)-Poly (Ethylene Oxide) Cross-Linked Network Based Electrolyte Revealed by Solid-State NMR

  Fan Li#, Tiantian Dong#, Yi Ji, Lixin Liang, Kuizhi Chen*, Huanrui Zhang*, Guanglei Cui, Guangjin Hou*

   Journal of Energy Chemistry, 93(2024)377-383 

  17

  Reverse water gas-shift reaction product driven dynamic activation of molybdenum nitride catalyst surface

  Hui Xin, Rongtan Li, Le Lin, Rentao Mu, Mingrun Li, Dan Li*, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

   Nature Communications,15(2024)3100 

  16

  Water-assisted oxidative redispersion of Cu particles through formation of Cu hydroxide at room temperature

  Yamei Fan, Rongtan Li, Beibei Wang, Xiaohui Feng, Xiangze Du, Chengxiang Liu​, Fei Wang, Conghui Liu, Cui Dong, Yanxiao Ning, Rentao Mu, Qiang Fu*

   Nature Communications, 15(2024)3046 

  15

  Reaction Microenvironment Control in Membrane Electrode Assemblies for CO2 Electrolysis

  Chuanchuan Yan, Dunfeng Gao*, Juan-Jesús Velasco-Vélez, Guoxiong Wang*

   EES Catalysis, 2(2024)(1)220-230 

  14

  Molecular Enhancement of Direct Electrolysis of Dilute CO2

  Bingyu Chen, Youwen Rong, Xiang Li, Jiaqi Sang, Pengfei Wei, Qingda An*, Dunfeng Gao*, Guoxiong Wang

   ACS Energy Letters, 9(2024)911-918 

  13

  Methoxy-bridged Tandem CO2 Hydrogenation and Ethylbenzene Alkylation for Selective Synthesis of para-ethyl-toluene

  Xin Shang#, Qiao Han#, Wenna Zhang#, Yingxu Wei, Guodong Liu*, Guangjin Hou*, Xiong Su*, Yanqiang Huang, Tao Zhang

   Applied Catalysis B: Environment and Energy, 348(2024)123833 

  12

  Solid-State Synthesis Improves Stability and Cycling Performance of Layered Sodium Oxide Cathodes: A Solid-State NMR Study

  Bao Zhang, Lixin Liang, Yi Ji, Qiong Zheng, Kuizhi Chen*, Guangjin Hou*

   Chemical Engineering Journal,485 (2024)149879 

  11

  Direct Synthesis of Iso-olefins from Carbon Dioxide Hydrogenation via Tandem Catalysis

  Qinqin Ji, Di Li, Jingting Hu, Pan Gao, Guangjin Hou, Yanting Liu, Dehui Deng*

   Cell Reports Physical Science, 5(2024)101826 

  10

  External Voltage-Induced Restructuring of the Solid-State Electrode/Electrolyte Interface Revealed by X-ray Photoelectron Spectroscopy Depth Profiling Analysis

  Xiaoqin Chen, Yanxiao Ning*, Jinhui Pei, Guohui Zhang, ​Qiang Fu*

   ACS Applied Materials & Interfaces,16(2024)(8)10908-10915 

  9

  Evolution of Methanol Molecules within Pyridine-Modified MOR Zeolite Unveiled by Solid-State NMR Spectroscopy

  Yuting Sun, Pan Gao*, Yi Ji, Kuizhi Chen, Guangjin Hou*

   ACS Catalysis, 14(2024)1494-1504 

  8

  Anchoring Highly Dispersed Metal Nanoparticles by Strong Electrostatic Aadsorption (SEA) on Dealuminated Beta Zeolite for Catalysis

  Run Zou, Gabriell Bramley, Shanshan Xu, Sarayute Chansai, Monik Panchal, Huanhao Chen, Yangtao Zhou, Pan Gao, Guangjin Hou, Stuart M. Holmes, Christopher Hardacre, Yilai Jiao*, Andrew Logsdail*, Xiaolei Fan*

   Catalysis Science & Technology, 14(2024)164-173 

  7

  Enhanced Methanol Synthesis over Self-Limited ZnOx Overlayerson Cu Nanoparticles Formed via Gas-Phase Migration Route

  Tongyuan Song, Rongtan Li, JianyangWang, Cui Dong, Xiaohui Feng, Yanxiao Ning, Rentao Mu, Qiang Fu*

   Angewandte Chemie International Edition, 63(2024)e2023168 

  6

  Liquid-mediated Ostwald Ripening of Ag-based Clusters Supported on Oxides

  Conghui Liu,​Rongtan Li, Yamei Fan, Shiwen Li, Xiaohui Feng, Lu Feng, Yanxiao Ning, Qiang Fu*

   Nano Research, 17(2024)(6)4971−4978 

  5

  Confinement-induced Indium Oxide Nanolayersformed on Oxide Support for Enhanced CO2 Hydrogenation Reaction

  Jianyang Wang#, Rongtan Li#, Guanghui Zhang, Cui Dong, Yamei Fan, Shuangli Yang, Mingshu Chen, Xinwen Guo, Rentao Mu, Yanxiao Ning, Mingrun Li, Qiang Fu*, Xinhe Bao*

   Journal of the American Chemical Society, 146(2024)(8)5523-5531 

  4

  Surface Activation by Single Ru Atoms for Enhanced High-Temperature CO2 Electrolysis

  Yuefeng Song*, Junyong Min, Yige Guo, Rongtan Li, Geng Zou, Mingrun Li, Yipeng Zang, Weicheng Feng, Xiaoqian Yao, Tianfu Liu, Xiaomin Zhang, Jingcheng Yu, Qingxue Liu, Peng Zhang, Runsheng Yu, Xingzhong Cao, Junfa Zhu, Kun Dong*, Guoxiong Wang*, Xinhe Bao

   Angewandte Chemie International Edition, 63(2024)e202313361 

  3

  Core-shell Tin Pyrophosphate-based Composite Membrane for Fuel Cell with Durability Enhancement at Elevated Temperatures

  Xin Wang#, Chang Dong#, Weichen Zhao, Pan Gao, Guangjin Hou, Shijie Chen, Shanfu Lu, Haining Wang, Yan Xiang, Jin Zhang*

   Electrochimica Acta, 475(2024)143588 

  2

  Regulating acid properties of ZSM-5 nanosheets by Fe incorporation towards high-performance alkylation of benzene with methanol

  Jiaxing Zhang, Ajuan Zhou, Limin Ren*, Min Yang, Guangjin Hou, Anfeng Zhang*, Chunshan Song, Xinwen Guo*

   Chemical Engineering Science, 285(2024)119594 

  1

  Three-dimensional Printing of High-performance Moisture Power Generators

  Yaxin Huang, Ke Zhou, Huhu Cheng, Tiancheng He, Haiyan Wang, Jiaxin Bai, Ce Yang, Tianlei Guang, Houze Yao, Fan Li, Guangjin Hou, Zhiping Xu, Liangti Qu*

   Advanced Functional Materials,34(2024)2308620 

Links