Nano and Interfacial Catalysis Group

Dr. Yanxiao Ning

Associate Professor
Dalian Institute of Chemical Physics (DICP)
Chinese Academy of Sciences (CAS)
457 Zhongshan Road, 116023 Dalian, P.R. China
Email: yxning@dicp.ac.cn
Tel: +86-15998685390

EDUCATION AND WORK EXPERIENCE:

2000-2004  Beijing Normal University (BNU), Physics, Bachelor of Science.

2004-2010  Institute of Physics (IOP), Chinese Academy of Sciences, Condensed matter physics, Doctor of Science.

2010-2013 Dalian Institute of Chemical Physics (DICP), Chinese Academy of Sciences, Physical chemistry, Postdoctor.

2013-2014  Dalian Institute of Chemical Physics (DICP), Chinese Academy of Sciences, Assistant Professor.

Since 2014 Dalian Institute of Chemical Physics (DICP), Chinese Academy of Sciences, Associate Professor.

RESEARCH INTERESTS:

Model catalyst of mixed oxide; Interface confinement effect; In situ characterization; Low temperature scanning tunneling microscopy.

REPRESENTATIVE PUBLICATIONS:

1. Yi, Zhiyu(#); Lin, Le(#); Chang, Yuan; Luo, Xuda; Gao, Junfeng; Mu, rentao; Ning, Yanxiao*; Fu, Qiang*; Bao, Xinhe*; Dynamic transformation between bilayer islands and dinuclear cl usters of Cr oxide on Au(111) through environment and interface effects, Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A, 2022, 119, e2120716119.

2. Wang, Chao; Ning, Yanxiao; Huang, Haibo; Li, Shiwen; Xiao, Chuanhai; Chen, Qi; Peng, Li; Guo, Shuainan; Li, Yifan; Liu, Conghui; Wu, Zhong-Shuai; Li, Xianfeng; Chen, Liwei; Gao, Chao; Wu, Chuan; Fu, Qiang; Operando surface science methodology reveals surface effect in charge storage electrodes, National Science Review, 2021, 8: nwaa289.

3. Ning, Yanxiao; Li, Yifan; Wang, Chao; Li, Rongtan; Zhang, Fengfeng; Zhang, Shenjin; Wang, Zhimin; Yang, Feng; Zong, Nan; Peng, Qinjun; Xu, Zuyan; Wang, Xiaoyang; Li, Rukang; Breitschaft, Martin; Hagen, Sebastian; Schaff, Oliver; Fu, Qiang; Bao, Xinhe; Tunable deep ultraviolet laser based near ambient pressure photoemission electron microscope for surface imaging in the millibar regime, The Review of scientific instruments, 2020, 91: 113704

4. Ning, Yanxiao; Fu, Qiang; Li, Yifan; Zhao, Siqin; Wang, Chao; Breitschaft, Martin; Hagen, Sebastian; Schaff, Oliver; Bao, Xinhe, A Near Ambient Pressure Photoemission Electron Microscope (NAP-PEEM), Ultramicroscopy, 2019, 200, 105~1102.

5. Liu, Yun(#); Ning, Yanxiao(#); Yu, Liang; Zhou, Zhiwen; Liu, Qingfei; Zhang, Yi; Chen, Hao; Xiao, Jianping; Liu, Ping; Yang, Fan ; Bao, Xinhe , Structure and Electronic Properties of Interface-Confined Oxide Nanostructures, ACS Nano, 2017, 11, 11449~114583.

6. Ning, Yanxiao(#); Wei, Mingming(#); Yu, Liang; Yang, Fan; Chang, Rui; Liu, Zhi; Fu, Qiang ; Bao, Xinhe, Nature of Interface Confinement Effect in Oxide/Metal Catalysts, Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 27556~275615.


上一条:Dr. Guohui Zhang 下一条:Dr. Guangzong Fang

关闭